Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 147

Funkcija poslanca Državnega zbora je v smislu določbe 12. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05, v nadaljevanju ZPos) v zvezi z določbo 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 (Uradni list RS, št. 33/07) nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu gospodarske družbe.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 27.11.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 147

  • Funkcija poslanca Državnega zbora je v smislu določbe 12. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05, v nadaljevanju ZPos) v zvezi z določbo 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 (Uradni list RS, št. 33/07) nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu gospodarske družbe.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis občine, v katerem ta Komisijo prosi za izdajo načelnega mnenja o združljivosti funkcije poslanca Državnega zbora s članstvom v nadzornem svetu gospodarske družbe. V dopisu občina navaja, da je bil župan občine, ki je funkcijo župana opravljal poklicno, izvoljen za poslanca Državnega zbora. Z izvolitvijo za poslanca je poklicno funkcijo župana spremenil v nepoklicno. V funkciji poklicnega župana je bil kot predstavnik občinskega organa imenovan za člana nadzornega sveta gospodarske družbe. Komisijo občina prosi za mnenje, ali je kot poslanec DZ lahko še član nadzornega sveta gospodarske družbe ob upoštevanju izhodišča, da je bil 12. člen ZPos “razveljavljen”.

Nezdružljivost opravljanja funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi urejata Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05-uradno prečiščeno besedilo, ZPos) in Zakon o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, ZPKor). ZPKor v 20. členu opredeljuje nezdružljivost funkcije poklicnih funkcionarjev z drugimi dejavnostmi, po katerem poklicni funkcionarji ne smejo opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, zavodih, zadrugah, skladih in agencijah, lahko pa so kot predstavniki organa člani nadzornega sveta javnega podjetja, javnega sklada ali gospodarske družbe, v kateri je država ali lokalna skupnost imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža.

Po 31. členu ZPKor se določbe III. poglavja, ki vsebuje institute nezdružljivosti, sprejemanja daril in omejitve poslovanja, ne uporabljajo glede vprašanj, ki so za določene funkcionarje z zakonom drugače urejena. Za poslance velja glede vprašanj o nezdružljivosti funkcije z drugimi funkcijami ali dejavnostmi ZPos, ki navedeno vprašanje ureja v členih 10. do 14. V 2. odstavku 12. člena ZPos je določeno, da poslanec ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe.

Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.20/06, v nadaljevanju ZNOJF-1) je v 2. odstavku 23. člena določil, da z dnem začetka uporabe tega zakona prenehata veljati 12. in 13. člen ZPos. Zoper določbe ZNOJF-1 je bila vložena zahteva za presojo ustavnosti. Ustavno sodišče RS je o zahtevi odločilo z Odločbo št. U-I-57/06 (Uradni list RS, št. 33/07), s katero je ugotovilo neustavnost nekaterih določb ZNOJF-1 in v 5. točki izreka odločbe odločilo, da se do odprave neustavnosti 3. člena ZNOJF-1 uporabljajo določbe Zakona o preprečevanju korupcije ter podzakonski predpisi, sprejeti na njihovi podlagi, razen petega odstavka 39. člena ter 40. do 43. člena tega zakona.

Iz navedene odločitve Ustavnega sodišča izhaja tudi, da se Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06) ne začne uporabljati do odprave njegove neustavnosti, vse dotlej pa se uporabljajo določbe Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). Glede na to, da doslej neustavnost ZNOJF-1 še ni bila odpravljena in se le-ta še ni začel uporabljati, tudi prenehanje veljavnosti določb 12. in 13. člena Zakona o poslancih v smislu 2. odstavka 23. člena ZNOJF-1 ne more začeti učinkovati, zato določbi 12. in 13. člen Zakona o poslancih veljata do začetka uporabe ZNOJF-1 oziroma do odprave ugotovljenih neustavnosti.

Izhajajoč iz ugotovitve, da določba 12. člena Zakona o poslancih še vedno velja, le-ta pa v drugem odstavku določa, da poslanec ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe, funkcija poslanca ni združljiva s članstvom v nadzornem svetu gospodarske družbe.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 147
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar