Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 146

V situaciji, v kateri javni uslužbenec opravlja nadzor nad projekti s področja delovanja občine, v kateri opravlja funkcijo člana občinskega sveta, obstaja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 6.11.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 146

  • V situaciji, v kateri javni uslužbenec opravlja nadzor nad projekti s področja delovanja občine, v kateri opravlja funkcijo člana občinskega sveta, obstaja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis Stanovanjskega sklada RS (v nadaljevanju SSRS) z zaprosilom za izdajo načelnega mnenja o morebitnem nastanku konflikta interesov, ki naj bi nastal pri opravljanju revizije Nacionalnega stanovanjskega programa. V dopisu je navedeno, da se na SSRS opravlja revizija Nacionalnega stanovanjskega programa, katere sestavni del je revizija stanovanjske gradnje v občini, v kateri je isti državni revizor član občinskega sveta.

Iz dokumentacije, s katero razpolaga Komisija, je razvidno, da je na SSRS uvedena revizija doseganja zastavljenih ciljev Nacionalnega stanovanjskega programa. Predmet revizije so projekti stanovanjske gradnje na celotnem območju Republike Slovenije, med katerimi je tudi projekt gradnje stanovanj v občini, v kateri opravlja revizor funkcijo občinskega svetnika, člana Statutarno pravne komisije in predsednika Odbora za prostor. V občini, v kateri je revizor občinski svetnik, poteka razprava o spremembah prostorskega akta ter razprava o spremembah odloka o zazidalnem načrtu, s katerima želi občina vplivati na spremembo programa stanovanjske izgradnje, ki jo izvaja SSRS in s tem posegati v delovanje SSRS. Predlagatelj sprememb prostorskega plana občine je Odbor občinskega sveta za prostor, katerega predsednik je isti revizor, ki revidira Nacionalni stanovanjski program. Iz zapisnika Odbora občinskega sveta za prostor, na katerem je Odbor obravnaval Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu območja občine, je razvidno aktivno sodelovanje revizorja, ki opravlja revizijo stanovanjskega programa in hkrati funkcijo predsednika Odbora in predlagatelja sklepov.

Določbe o pristojnosti občinskih svetov in njegovih odborov ter komisij vsebuje Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS). Občinski svet, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, je po 29. členu ZLS pristojen med drugim za sprejem prostorskih in drugih planov razvoja občine, za sprejem proračuna ter odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja. Odbor za prostor pa opravlja naloge na področju urejanja prostora, urbanizma in graditve objektov.

V smislu 1. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in dr., v nadaljevanju ZJU) ima oseba, zaposlena v državnem organu, status javnega uslužbenca, za katerega veljajo določila Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (v nadaljevanju Kodeks) v 1. odstavku 13. člena določa, da nastane nasprotje interesov v okoliščinah, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Po 2. odstavke 13. člena Kodeksa vključuje zasebni interes kakršno koli korist zanj, za njegovo družino, bližnje sorodnike, prijatelje ali osebe javnega ali zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel poslovne ali politične stike. 3. odstavek 13. člena pa določa: “Ker je javni uslužbenec običajno edina oseba, ki ve za nasprotje interesov, je javni uslužbenec osebno odgovoren,da:

  • je pozoren na kakršno koli dejansko ali možno nasprotje interesov,
  • ukrepa, da bi se takemu interesu izognil,
  • razkrije svojemu nadrejenemu tako nasprotje interesov, kakor hitro ga ugotovi,
  • se ravna po končni odločitvi predstojnika, da se umakne iz okoliščin ali da se izogne okoliščinam, ki povzročajo nasprotje interesov”.

V obravnavanem primeru, ko državni revizor opravlja revizijo Nacionalnega stanovanjskega programa, katerega sestavni del je stanovanjski projekt na območju občine, v kateri revizor v funkciji člana občinskega svetnika soodloča o prostorskem planu občine in investicijah v stanovanjsko gradnjo, je nastala situacija, v kateri javni uslužbenec opravlja nadzor nad svojimi odločitvami. Navedeni vlogi hkratnega odločanja in nadzora nad svojimi odločitvami ustvarjata medsebojno nasprotje. Tak položaj javnega uslužbenca, ki opravlja revizijo stanovanjskega projekta občine, v kateri je občinski svetnik, daje videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje revizorskih nalog, pri čemer vključuje njegov zasebni interes koristi za osebo javnega prava, s katero ima politične stike oziroma, v kateri opravlja politično funkcijo.

Da bi se javni uslužbenec izognil konfliktu interesov, se mora izločiti iz vseh revizij s področja delovanja občine, v kateri opravlja funkcijo občinskega svetnika.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 146
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar