Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 135

Udeležba predstavnikov občine kot javnega partnerja na ogledih objektov in naprav, ki so del sodelovanja v javno-zasebnem partnerstvu in jih financira zasebni partner na podlagi pogodbe o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 19.6.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 135

  • Udeležba predstavnikov občine kot javnega partnerja na ogledih objektov in naprav, ki so del sodelovanja v javno-zasebnem partnerstvu in jih financira zasebni partner na podlagi pogodbe o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis novinarja, v katerem navaja, da sta zasebna partnerja pri gradnji Športnega parka Stožice financirala ekskurzijo predstavnikov Mestne občine Ljubljana (MOL), ki so si ogledali športne objekte v tujini. Novinar prosi Komisijo za mnenje, ali gre v navedenem primeru za sum korupcije, glede na to, da MOL ni sama financirala stroškov ekskurzije za svoje predstavnike.

Komisija je za proučitev navedb iz dopisa pridobila dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izvedeno financiranje ogleda športnih objektov v tujini ter ocenila ravnanje odgovornih oseb občine z vidika skladnosti z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 126/06, v nadaljevanju ZJZP), ZPKor, s predpisi občine in s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.

Komisija je pri pregledu dokumentacije ugotovila naslednje:

  • MOL je na mestnem svetu dne 1.10.2007 sprejela Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnjo večnamenskega nogometnega stadiona (v nadaljevanju Akt), s katerim je ugotovila, da obstaja javni interes za izgradnjo večnamenskega nogometnega stadiona in športne dvorane s pripadajočo infrastrukturo v Stožicah. Po 3. členu navedenega akta javni partner (MOL) nameni zazidljivo zemljišče v Stožicah, zasebni partner pa mora v celoti zagotoviti financiranje projekta; iz 13. člena izhaja, da bo javni partner prevzel sofinanciranje izgradnje komunalne in prometne infrastrukture skladno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, ne bo pa prevzel nobenih drugih finančnih obveznosti, povezanih s projektiranjem in gradnjo. Po 12. členu Akta se pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja uredijo s pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
  • Po izvedenem razpisnem postopku in izbiri zasebnega partnerja je MOL dne 28. 3. 2008 z izbranimi zasebnimi partnerji (Gradis skupina G s partnerjema Merkur in Energoplan) sklenila Pogodbo o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta z vso potrebno infrastrukturo. Predmet pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju pogodba) je projektiranje in izgradnja večnamenskega stadiona, športne dvorane in spremljajočega objekta ter celotne pripadajoče prometne in komunalne infrastrukture. S pogodbo se je zasebni partner obvezal prevzeti pripravo celotne investicijske, projektne in tehnične dokumentacije s pridobitvijo vseh upravnih dovoljenj ter izgradnjo nogometnega stadiona, športne dvorane, spremljajočega objekta, komunalne, zunanje in prometne ureditve ter v celoti zagotoviti financiranje izvedbe javnega in zasebnega dela predmeta javno-zasebnega partnerstva, javni partner pa, da bo v okviru svojih pristojnosti in možnosti sodeloval z zasebnim partnerjem v vseh fazah realizacije predmeta javno-zasebnega partnerstva. V 8. členu pogodbe je določeno, da je zasebni partner dolžan javnega partnerja vključiti v postopek priprave projektne dokumentacije za objekte javnega dela predmeta javno-zasebnega partnerstva. Za ta namen partnerja, skupaj z izbranimi projektantskimi organizacijami oblikujeta projektno skupino, v okviru katere se pripravi potrebna projektna dokumentacija. Projektna skupina definira standard in nivo kvalitete gradnje, uporabljenih materialov ter druge tehnične, funkcionalne in tehnološke lastnosti projektiranih objektov. Po pogodbi se za projektiranje uporabljajo slovenski tehnični standardi ter tisti tuji tehnični predpisi in standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ki morajo praviloma ustrezati standardom zadnje gradbene tehnike.
  • Iz zapisnika 1. seje projektne skupine v sestavi župana MOL, dveh podžupanov ter dveh predstavnikov zasebnih partnerjev Energoplan in Gradis skupina G, ki jo vodi predstavnik zasebnega partnerja Gradis skupina G, izhaja, da si je delegacija 16 oseb, v kateri so bili člani projektne skupine, člani mestnega sveta, javni uslužbenci MOL, predstavniki zasebnih partnerjev in izbrana arhitekta dne 19 .in 20. 4. 2008 ogledala stadione in športne dvorane v Haagu, Stavangerju, Helsinkih in Stuttgartu. Ogledi so bili izvedeni kot pomoč javnemu in zasebnemu partnerju pri dokončni določitvi projektne naloge za izgradnjo nogometnega stadiona in večnamenske športne dvorane v športnem parku Stožice. Na podlagi ogleda je bil kot najprimernejši tip stadiona izbran Viking Stadion (Stavanger) in kot najprimernejši tip športne dvorane Hartwall Areena (Helsinki). Ogled športnih objektov je bil opravljen na dela prosta dneva (sobota in nedelja), po izjavah MOL z dvema manjšima letaloma, ki ju je organiziral in financiral zasebni partner.

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) v 6. členu opredeljuje namen zakona, ki je v pospeševanju zasebnih vlaganj v izgradnjo, vzdrževanju oziroma upravljanju objektov in naprav javno-zasebnega partnerstva, ki so v javnem interesu. Javno-zasebno partnerstvo se izvaja na področju financiranja, projektiranja, izgradnje, nadzora, organizacije in upravljanja, vzdrževanja ter izvajanja dejavnosti, ki so v javnem interesu. Po 36. členu ZJZP se predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine posameznega razmerja javno-zasebnega partnerstva uredijo z aktom o javno-zasebnem partnerstvu, 68. člen pa določa, da nastanejo pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva s sklenitvijo pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

V obravnavanem primeru sta se javni partner in na javnem razpisu izbrani zasebni partner s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu dogovorila, da zasebni partner prevzame obveznost, da v celoti zagotovi financiranje izvedbe javnega in zasebnega dela predmeta javno-zasebnega partnerstva (6. člen) in javnega partnerja vključi v postopek priprave projektne dokumentacije za objekte javnega dela predmeta javno-zasebnega partnerstva ter za ta namen oba partnerja oblikujeta, skupaj z izbranimi projektantskimi organizacijami, projektno skupino, v okviru katere se pripravi potrebna projektna dokumentacija (8. člen).

Na podlagi navedenih ugotovitev in ob upoštevanju veljavnih predpisov ter občinskih pravnih aktov, Komisija meni, da je zasebni partner s tem, ko je financiral strokovni ogled športnih objektov v tujini tudi predstavnikom javnega partnerja, ravnal skladno z določili 13. člena Akta o javno-zasebnem partnerstvu ter 6. in 8. člena Pogodbe o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva, iz katere izhaja obveznost zasebnega partnerja, da v celoti financira izvedbo javnega in zasebnega dela predmeta ter javnega partnerja vključi v postopek priprave projektne dokumentacije za objekte javnega dela predmeta, to je za nogometni stadion in športno dvorano.

V 3. alinei 2. člena ZPKor je korupcija definirana kot vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Ob upoštevanju navedenih predpisov Komisija v obravnavanem primeru ni ugotovila kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb. Glede na to, da je kršitev dolžnega ravnanja eden od pogojev za obstoj korupcije po 2. členu ZPKor, le-ta pa ni bila podana, je Komisija zaključila, da ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb, ki je privedlo do tega, da je ogled športnih objektov v tujini predstavnikom javnega partnerja financiral zasebni partner, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 2. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 135
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar