Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 116

Delovanje člana občinskega sveta, ki je predsednik Odbora za ekologijo, komunalno in cestno gospodarstvo občine in hkrati (preko poslovnega subjekta, katerega zastopnik in lastnik je) tudi koordinator ter svetovalec pri izdelavi medobčinskega projekta na področju urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju reke Drave, predstavlja konflikt interesov.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 14.5.2008 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 116

  • Delovanje člana občinskega sveta, ki je predsednik Odbora za ekologijo, komunalno in cestno gospodarstvo občine in hkrati (preko poslovnega subjekta, katerega zastopnik in lastnik je) tudi koordinator ter svetovalec pri izdelavi medobčinskega projekta na področju urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju reke Drave, predstavlja konflikt interesov.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo, v kateri je navedeno, da občinski svetnik poleg funkcije člana občinskega sveta v občini Muta in predsednika Odbora za ekologijo, komunalno in cestno gospodarstvo občine preko družbe Daro, d.o.o., katere lastnik in zastopnik je, nastopa kot koordinator občine pri izvedbi projekta za izgradnjo čistilne naprave na povodju reke Drave, ki ga financira tudi občina Muta. Po mnenju prijavitelja je opravljanje nalog koordinatorja pri izdelavi projekta čiščenja komunalnih odpadnih voda in hkratno opravljanje funkcije občinskega svetnika nedopustno.

Iz dokumentacije, s katero razpolaga Komisija, je razvidno, da so Občina Muta, občina Dravograd, občina Vuzenica, občina Radlje ob Dravi, občina Ribnica na Pohorju, občina Podvelka in občina Selnica ob Dravi kot naročnik, dne 1.3.2006 z gospodarsko družbo Daro d.o.o., Muta, ki jo zastopa direktor Darko Sahornik, kot izvajalec oziroma koordinator, sklenile Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri projektu “Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju reka Drave” (v nadaljevanju Pogodba). S pogodbo so se pogodbene stranke dogovorile, da bo izvajalec koordiniral aktivnosti, pridobival in posredoval potrebne informacije, sodeloval s pristojnim ministrstvom in koordiniral postopke za pridobitev strokovno pripravljene in izdelane projektne dokumentacije za namen sodelovanja naročnika v postopku pridobivanja sredstev za izvedbo projektov. Koordinator se je s Pogodbo zavezal, da bo naročniku svetoval in nudil strokovne podlage, opredeljene s projektno nalogo za izvedbo javnega razpisa za izdelavo tehnično-investicijske dokumentacije v vsebini in obsegu, ki bo izpolnjevala pogoje za sodelovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstev za izvajanje projekta. Iz 12. člena Pogodbe izhaja, da izvajanje projekta spremlja in nadzira Odbor za izvedbo projekta, ki ga sestavljajo župani vseh občin podpisnic te Pogodbe ter en predstavnik koordinatorja. Po Pogodbi je predvideno, da nosijo stroške priprave in izdelave tehnično- investicijske dokumentacije ter izvedbe projekta občine podpisnice iz svojih proračunov, državni proračun MOP, Kohezijski sklad EU in Strukturni sklad EU. Koordinator prejema za svoje delo plačilo iz proračunov vsake občine podpisnice, od katerih plačuje občina Muta po 44.640 SIT mesečno oziroma 535.680 SIT letno.

Iz zapisnikov občinskih svetov občin, podpisnic Pogodbe, je razvidno, da je na sejah, ko so občine razpravljale o projektu za izgradnjo čistilne naprave, sodeloval kot koordinator vedno le zastopnik oziroma direktor družbe Daro d.o.o., g. Darko Sahornik, osebno.

Določbe o pristojnosti občinskega sveta in nezdružljivosti funkcije občinskega svetnika z drugim delom vsebuje Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS). Občinski svet, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, je po 29. členu ZLS pristojen med drugim za sprejem prostorskih in drugih planov razvoja občine, za sprejem proračuna, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja ter tudi nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta. Funkcija člana občinskega sveta po 37.b členu ZLS ni združljiva z delom v občinski upravi. Enako velja tudi za članstvo v komisijah in odborih občinskega sveta, katerih članstvo po 30. členu ZLS ni združljivo z delom v občinski upravi.

V obravnavanem primeru, ko član občinskega sveta in predsednik odbora občinskega sveta preko poslovnega subjekta, katerega lastnik in zastopnik je, opravlja dela koordinatorja in svetovalca za občino pri izvedbi projekta za izgradnjo čistilne naprave, ni mogoče uporabiti določb o nezdružljivosti funkcije, ker občinski svetnik ne opravlja dela v občinski upravi, temveč je možno ugotoviti situacijo, v kateri prihaja do nasprotja interesov med interesi funkcije, ki jo opravlja kot občinski svetnik in njegovimi osebnimi poslovnimi interesi ter tudi do konflikta med pristojnostmi, ki jih ima kot občinski svetnik po 29. členu ZLS in kot koordinator ob upoštevanju določb iz Pogodbe.

Občinski svetnik po 29. členu ZLS namreč soodloča pri nadzoru nad delom župana občine Muta, hkrati pa je kot koordinator in svetovalec pri izdelavi projekta, ki sodi v delovno področje občine, županu tudi podrejen. Podrejenost občinskega svetnika županu izhaja tudi iz 12. člena Pogodbe, po katerem spremlja izvajanje in nadzor pri izvajanju projekta Odbor za izvedbo projekta, katerega član je tudi župan občine. Navedeni vlogi hkratne nadrejenosti in podrejenosti občinskega svetnika županu ustvarjata medsebojno nasprotje. Razen tega pa občinski svetnik pri opravljanju svoje funkcije zaradi pogodbeno urejenega zasebnega interesa pri sprejemanju odločitev v občinskem svetu lahko vpliva na nepristransko in objektivno odločanje in s tem na neodvisno opravljanje javne funkcije, s čimer zaide v konflikt interesov, ki lahko ostane na ravni navideznega, lahko pa postane tudi dejanski.

Da bi se občinski svetnik izognil konfliktu interesov, se bi moral odpovedati opravljanju nalog koordinatorja oziroma svetovalca ali pa izločiti iz vseh obravnav na občinskem svetu občine Muta in na Odboru za ekologijo, komunalno in cestno gospodarstvo občinskega sveta, katerih predmet so razprave in odločitve v zvezi z izdelavo projekta “Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju reke Drave”.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 116
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar