Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 129

Ravnanje uradnih oseb državnega organa, ki izdajo soglasje k študijskim programom v nasprotju s predpisi in pravili odločanja, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero izvajalcem teh programov omogočajo pridobitev neupravičene koristi, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 2/04 v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 7.5.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 129

  • Ravnanje uradnih oseb državnega organa, ki izdajo soglasje k študijskim programom v nasprotju s predpisi in pravili odločanja, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero izvajalcem teh programov omogočajo pridobitev neupravičene koristi, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Obrazložitev

Komisija je v okviru raziskovanja sumov korupcije na podlagi anonimne prijave o sumu kršitve visokošolske zakonodaje podrobneje pregledala postopek potrditve sprememb študijskih programov ene izmed slovenskih fakultet.

Senat ene izmed univerz v Sloveniji je na svoji 34. redni seji dne 13.12.2006, pod točko 12.1 obravnaval Predloge sklepov Komisije za študijske zadeve Univerze ter sprejel 27. sklep, s katerim je sprejel spremembe in dopolnitve univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Management, ki ga je predlagala njena članica in se nanašajo na točke 2.5, 2.6 in 2.10 študijskega programa.

Obravnavane in sprejete spremembe je Senat Univerze dne 14.12.2006 posredoval v soglasje Svetu RS za visoko šolstvo, ki pa je obravnaval zadevne spremembe že na svoji 16. redni seji, 8. decembra 2006 ter sprejel sklep, s katerim daje soglasje k spremembam in dopolnitvam študijskih programov prve stopnje (un in vs/3 l.) Management.

Komisija je pozvala Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo k odgovoru o tem, kako je možno, da je njihov organ sklepal o spremembah študijskega programa pet (5) dni pred tem, ko je predlog sprememb obravnaval pristojen organ na Univerzi ter jih poslal na obravnavo Svetu RS.

Svet RS za visoko šolstvo v odgovoru Komisiji z dne 17/3-2008 navaja, da bi javni zavod-fakulteta, ki je podala predlog za akreditacijo sprememb programa, morala postopati v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur.l. RS,štev. 101/2004).

Natančno predpisani postopki in odločanje ter dajanje soglasij Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo so poleg Zakona o visokem šolstvu opredeljeni tudi v Merilih za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 101, v nadaljevanju Merila).

– 32. člen ZViS določa, da študijske programe za pridobitev izobrazbe in študijske programe za izpopolnjevanje sprejme senat univerze, in sicer na predlog senata članice univerze, oziroma senat samostojnega visokošolskega zavoda. Senat univerze oziroma senat samostojnega visokošolskega zavoda si mora k študijskemu programu pridobiti soglasje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo.

– 2. člen Meril: Ta akt Svet uporablja pri izvajanju svojih, z zakonom o visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: ZViS) opredeljenih nalog, zlasti pa pri

  • oblikovanju strokovnega mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev oziroma preoblikovanje visokošolskega zavoda – akreditaciji visokošolskega zavoda (ZViS, 14., 16. in 49. člen),
  • preverjanju izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti, za katere je bil visokošolski zavod ustanovljen – ponovni akreditaciji visokošolskega zavoda (ZViS, 14., 16. in 49. člen),
  • oblikovanju soglasja k študijskim programom – akreditaciji študijskih programov (ZViS, 32. in 49. člen),
  • podaljšanju soglasja k študijskim programom – ponovni akreditaciji študijskih programov (ZViS, 16., 32. in 49. člen)
  • oblikovanju soglasja k znanstvenoraziskovalnim in umetniškim programom (ZViS, 42. člen),
  • oblikovanju mnenja k merilom visokošolskih zavodov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in znanstvenih delavcev (ZViS, 49. člen),
  • oblikovanju soglasja k izvolitvi visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v naziv na samostojnih visokošolskih zavodih (ZViS, 49. člen).

– 16. člen Meril: Svet začne postopek na podlagi pisnih vlog Vlade RS oziroma ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, univerz, samostojnih visokošolskih zavodov, ustanoviteljev novih visokošolskih zavodov, Sveta za evalvacijo v visokem šolstvu ter drugih predlagateljev, postopke za oblikovanje soglasja iz tretje, pete in sedme alineje ter mnenja iz šeste alineje prvega odstavka 2. člena tega akta pa na podlagi pisnih vlog senata visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji).

V nadaljevanju odgovora Komisiji Svet RS za visoko šolstvo pojasnjuje, da je Univerza v začetku decembra 2006 poslala na Svet RS omenjene spremembe programa in v telefonskem razgovoru z neugotovljeno osebo, ki naj bi bil zabeležen kot uradni zaznamek na Svetu RS, podala zagotovilo, da je navedene spremembe sprejel Senat fakultete in da jih je potrdila Komisija za študijske zadeve Na podlagi omenjenega telefonskega zagotovila je Svet sporne spremembe uvrstil na dnevni red seje.

Svet RS je v omenjenem dopisu še navedel, da so člani Sveta sprejeli sklep, da se predlagatelju izda soglasje (akreditacija) k spremembi programa, sklep pa se mu pošlje, ko se pridobi sklep senata Univerze, da so sprejeli dopolnitev študijskih programov. Omenjena praksa je popolnoma v nasprotju z akreditacijskim postopkom. Naveden je bil tudi podatek, da so na Svetu RS telefonsko obvestilo o tem, da je senat sprejel dopolnitev, dobili 14/12-2006, pisno gradivo in sklepe pa 19/12-2006.

Trditev, da so se dogodki odvijali v zgoraj navedenih terminih po ugotovitvah Komisije ne drži, saj je bil pregledan tudi sklep Sveta RS štev. 2/144-2006, iz katerega je razvidno, da je bil omenjeni sklep napisan že 12/12-2006, torej tudi pred telefonskim pogovorom dne 14.12.2006.

V navedenem odgovoru Sveta RS za visoko šolstvo je opisan postopek sprejemanja sprememb študijskih programov, ki nakazuje kršitev visokošolske zakonodaje. Svet RS za visoko šolstvo ni imel pravne osnove za odločanje ali razpravljanje o zadevi, ki še ni bila obravnavana na senatu Univerze. S takšnim ravnanjem je Svet RS na podlagi domneve o razvoju prihodnjih dogodkov na univerzi vnaprej odločil v konkretni zadevi in s tem ustvaril situacijo, ko bi lahko senat univerze zavrnil spremembe študijskega programa, ki jih je Svet RS za visoko šolstvo predhodno že sprejel.

Komisija meni, da ravnanje uradnih oseb državnega organa, ki ob neupoštevanju predpisanih postopkov izda soglasje k spremembam visokošolskega študijskega programa eni izmed slovenskih fakultet in s tem omogočijo njegovo izvajanje, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in sicer kršitev določb 32. člena ZViS ter določb Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. Tako sprejete spremembe visokošolskih programov postavljajo pod vprašanje veljavnost izvajanega programa in na drugi strani omogočajo izvajalcem teh programov pridobivanje neupravičene koristi s predavanji oziroma programi, ki jih niso ustrezno odobrili pristojni organi, kar po mnenju Komisije ustreza definiciji korupcije iz 3. alineje 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 129
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar