Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 115

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega župana v smislu 21. člena ZPKor ni nezdružljiva s članstvom v društvu kot pravni osebi zasebnega prava.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 13.3.2008 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 115

  • Funkcija poklicnega ali nepoklicnega župana v smislu 21. člena ZPKor ni nezdružljiva s članstvom v društvu kot pravni osebi zasebnega prava.

Obrazložitev

Občina Izola je na Komisijo za preprečevanje korupcije(v nadaljevanju Komisija) naslovila dopis, v katerem navaja, da je bilo v občini Izola za izvajanje humanitarne dejavnosti na področju odvajanja odvisnikov od drog ustanovljeno društvo “Drevo življenja”, katerega članica je kot ena izmed treh članov tudi dosedanja županja Breda Pečan, ki je do 21.7.2004 opravljala funkcijo poklicno, od 22.7.2004 dalje pa nepoklicno. Iz dopisa tudi izhaja, da je občina v letih 2004 do 2006 financirala določene investicije društva v višini 436.000 EUR na sporen način, zaradi česar se opravlja notranja revizija. Občina naproša Komisijo, da oceni morebitno nezdružljivost opravljanja funkcije župana in članstva v navedenem društvu.

Nezdružljivost opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo za poklicne funkcionarje ureja 20. člen ZPKor, za nepoklicne funkcionarje pa 21. člen ZPKor. 20. člen ZPKor določa, da poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, gospodarskih interesnih združenjih, zbornicah, ki izvajajo javna pooblastila, zavodih, zadrugah, skladih ali agencijah. 21. člen ZPKor pa določa, da funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Iz 20. člena ZPKor izhaja, da je funkcija poklicnega funkcionarja nezdružljiva z dejavnostjo upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zbornicah, ki izvajajo javna pooblastila, zavodih, zadrugah, skladih ali agencijah. Med pravnimi osebami, v katerih poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti so navedene različne vrste oseb zasebnega in javnega prava, med katerimi pa ni zajetih društev.

Po določbi 21. člena ZPKor je nezdružljivost za nepoklicnega funkcionarja podana v primerih opravljanja dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih agencijah in javnih skladih. Navedena določba med pravnimi osebami, v katerih nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti, navaja le določene osebe javnega prava, med katerimi pa ni oseb zasebnega prava oziroma društev.

Iz 20. člena in 21. člena ZPKor je razvidno, da je nezdružljivost opravljanja funkcije poklicnega ali nepoklicnega funkcionarja usmerjena na prepoved opravljanja dejavnosti v točno določenih vrstah pravnih oseb, med katerimi so za poklicne funkcionarje navedene tako osebe zasebnega kot javnega prava, za nepoklicne funkcionarje pa le določene osebe javnega prava, med katerimi pa ni društev.

V obravnavanem primeru, ko društvo “Drevo življenja”, ki so ga ustanovile fizične osebe, ne šteje med subjekte, navedene v 20. in 21. členu ZPKor, ni podana nezdružljivost opravljanja funkcije župana z opravljanjem dejavnosti v društvu, pri čemer način financiranja društva na nezdružljivost funkcije nima vpliva.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 115
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar