Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 112

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki po izvedenem javnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin tiskanih medijev za sofinanciranje na podlagi razpisnih meril izberejo najvišje ocenjene projekte, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 106/04) na seji dne 10.12.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 112

  • Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki po izvedenem javnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin tiskanih medijev za sofinanciranje na podlagi razpisnih meril izberejo najvišje ocenjene projekte, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo, v kateri je navedeno, da je Vlada Republike Slovenije iz proračunskih sredstev financirala revijo Demokracija, katere izdajatelj je poslovni subjekt Nova obzorja d.o.o., ter da gre pri tem za sum korupcije.

Komisija je v zadevi pridobila listine o postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje programskih vsebin tiskanih medijev, katerih sofinancer je Ministrstvo za kulturo. Na podlagi pridobljenih listin je Komisija ugotovila naslednja dejstva:

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju ministrstvo) je v Uradnem listu št. 11/07 in št. 19/07 objavilo redni letni javni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2007 na področju tiskanih medijev, radijskih programov, televizijskih programov in elektronskih publikacij. Na razpis so se lahko prijavili izdajatelji medijev s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so bili na dan prijave na razpis vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo. Za področje programskih vsebin tiskanih medijev je na razpis prispelo 268 popolnih vlog, od katerih je strokovna komisija po izvedenih ocenitvah v financiranje predlagala 133 projektov. Na razpis se je prijavil tudi izdajatelj tiskanega medija “Demokracija” in sicer NOVA OBZORJA d.o.o. z naslednjimi štirimi projekti: Pluralna Slovenija, Spletna Demokracija, Planet Slovenija in Domoznanstvo.

Strokovna komisija za ocenjevanje projektov, prispelih na razpis za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev, imenovana s Sklepom z dne 13.6.2006 in 2.2.2007, je izvedla točkovanje posameznih projektov. Komisijo so sestavljali: dr. Suzana Žilič Fišer, predsednica, zaposlena na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, dr. Borut Rančević, član, zaposlen v Univerzitetnem in raziskovalnem središču Novo mesto, mag. Andrej Aplenc, član, upokojenec, dr. Peter Lah, član, zaposlen v Saint Louis University, USA in Danica Osvaldič, članica, zaposlena v Poštni banki Slovenije. Navedena komisija je ocenjevala sedem razpisnih meril z oceno od 0 do 10 točk. Projekti prijavitelja Nova obzorja d.o.o. so bili ocenjeni z naslednjimi povprečnimi ocenami: Pluralna Slovenija 47,2 točki, Spletna Demokracija 46,8 točk, Planet Slovenija 43,6 točk in Domoznanstvo 37 točk.

Na podlagi predloga strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje projektov ter v skladu z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 7/07, v nadaljevanju ZUJIK) in Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev (Uradni list št. 78/06, v nadaljevanju Uredba) je minister za kulturo dne 9.7.2007 izdal odločbo, s katero je določil, katere kulturne projekte in v kakšnem deležu se sprejme v financiranje in katere ne. Z odločbo ministra je bilo sprejetih v financiranje 133 projektov. Med njimi so bili projekti prijavitelja Nova obzorja d.o.o., glede na doseženo število točk, uvrščeni: Pluralna Slovenija na 21. mesto v vrednosti 33.102,30 EUR, Spletna Demokracija na 22. mesto v vrednosti 10.242,16 EUR, Planet Slovenija na 40. mesto v vrednosti 28.397,83 EUR ter Domoznanstvo na 86. mesto v vrednosti 29.773,87 EUR. Na podlagi odločbe ministra z dne 9.7.2007 so bile dne 6.8.2007 sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov v letu 2007, vsaka za svoj projekt, med Ministrstvom za kulturo in izvajalcem izbranih projektov, Nova obzorja d.o.o., Ljubljana. Pogodbe so podpisali za Nova obzorja d.o.o., direktor Andrej Lasbaher, za Ministrstvo za kulturo pa po pooblastilu ministra dr. Jelka Pirkovič.

Po 4.a členu Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06, v nadaljevanju ZMed) Republika Slovenija zagotavlja zaradi svobode izražanja v Republiki Sloveniji proračunska sredstva pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, za zagotavljanje pluralnosti in demokratičnosti medijev. ZUJIK v 61. členu določa, da država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem kulturnega projekta pogodbo na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva po postopku, določenem s tem zakonom. Po 62. členu ZUJIK za podporo kulturnim projektom lahko konkurirajo pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot kulturni programi in posamezniki, iz 120. člena ZUJIK pa izhaja pooblastilo ministru, da na podlagi predloga strokovne komisije izda o vseh ustreznih vlogah z istega področja na posamezen javni razpis eno odločbo, s katero odloči, katere kulturne projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katerih ne.

Ministrstvo za kulturo je javni razpis in izbiro programskih vsebin tiskanih medijev izvedlo na podlagi 120. člena ZUJIK, 2., 4. in 12. člena Uredbe ter 4., 14. in 15. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05, v nadaljevanju Pravilnik). Ocenjevanje prijavljenih projektov je opravila strokovna komisija na podlagi meril, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije. V financiranje so bili izbrani projekti, ki so ob upoštevanju meril, dosegli najvišje število točk.

ZPKor definira korupcijo kot vsako kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem in zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejeta ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Po proučitvi postopka izbire programskih vsebin tiskanih medijev, v katerem so bili izbrani in sofinancirani štirje projekti izvajalca NOVA OBZORJA d.o.o., Komisija ni ugotovila kršitev predpisov in s tem dolžnega ravnanja uradnih oseb Ministrstva za kulturo, kar je eden od pogojev za obstoj korupcije po 3.alineji 2. člena ZPKor, zaradi česar je zaključila, da ravnanje uradnih oseb ministrstva pri izbiri najvišje ocenjenih projektov iz programskih vsebin tiskanih medijev nima znakov korupcije v smislu 2. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 112
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar