Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 111

Ravnanje uradnih oseb Javne agencije za raziskovalno dejavnost, ki je Zavodu Republike Slovenije za šolstvo oddala v izvedbo raziskovalni projekt “Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine”, katerega sofinancer je tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, in v katerem kot izvajalka sodeluje oseba, ki je v prijateljskih odnosih z ministrom za šolstvo in šport, ki se izloči iz postopkov odločanja, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije na seji dne 10.12.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 111

Ravnanje uradnih oseb Javne agencije za raziskovalno dejavnost, ki je Zavodu Republike Slovenije za šolstvo oddala v izvedbo raziskovalni projekt “Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine”, katerega sofinancer je tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, in v katerem kot izvajalka sodeluje oseba, ki je v prijateljskih odnosih z ministrom za šolstvo in šport, ki se izloči iz postopkov odločanja, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je od novinarja prejela dopis, v katerem prosi za mnenje o možnem koruptivnem ravnanju ministra za šolstvo v zadevi oddaje raziskovalnega projekta “Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine”, v katerem je sodelovala ministrova partnerka. V dopisu je opisan postopek dodelitve projekta Zavodu za šolstvo, ki je bil izbran na javnem razpisu s strani naročnika Javne agencije za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju ARRS). V projektu, ki ga izvaja Zavod za šolstvo, sodeluje tudi ga. Andreja Valič Zupan, ki je partnerka ministra za šolstvo, projekt pa poleg ARRS financira tudi Ministrstvo za šolstvo.

Komisija je o postopku dodelitve raziskovalnega projekta in izvajanju projekta pridobila podatke in listine, potrebne za odločanje o zadevi. Na podlagi pridobljenih listin je Komisija ugotovila naslednja dejstva:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) je v Uradnem listu dne 9.6.2006 in dne 16.6.2006 (popravek) objavila javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa “Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013” v letu 2006 s petih raziskovalnih področij. Za področje Izobraževanja, vzgoje, raziskav in razvoja se je na razpis prijavilo 79 projektov, na podlagi izvedene ocenitve posameznih projektov je bilo izbranih 32 projektov, med katerimi je tudi projekt “Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine” v izvajanju Zavoda RS za šolstvo. Izbiro projektov je potrdil Upravni odbor ARRS na seji dne 27.9.2006, ki ga sestavljajo 4 člani, predstavniki univerz, 1 član, predstavnik ZRC SAZU, 1 predstavnik Ministrstva za finance in 1 predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije. V razpisnem postopku so kot sofinancerji nastopala ministrstva, v okvir katerih sodijo posamezna raziskovalna področja. Sofinancer raziskovalnega projekta “Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine” je Ministrstvo za šolstvo in šport.

Izvajalec projekta “Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine” je Zavod RS za šolstvo, ki se je na javni razpis prijavil kot edini ponudnik in je v ocenjevanju po predpisani metodologiji pridobil 15,25 točk. Za vodjo projekta je bil določen dr. Branko Slivar. Izbrani ponudnik oziroma izvajalec projekta Zavod RS za šolstvo, vodja projekta ARRS in Ministrstvo za šolstvo in šport so v času od 24.10 do 30. 10. 2006 podpisali Pogodbo o financiranju in izvajanju raziskovalnega projekta za obdobje od 1.10.2006 do 30.9.2008 v skupni ocenjeni vrednosti 10.000.000 SIT oziroma 41.729,26 EUR. Pogodba določa financiranje projekta za leti 2006 in2007 in sicer v letu 2006 zagotovita ARRS 114.000 SIT, Ministrstvo za šolstvo in šport pa 2.800.000 SIT, v letu 2007 zagotovi ARRS 391.000 SIT oziroma 1.631,61 EUR, Ministrstvo za šolstvo in šport pa 4.350.000 SIT oziroma 18.152,23 EUR. Navedeno pogodbo so podpisali: direktor Zavoda RS za šolstvo, direktor ARRS, vodja projekta dr. Branko Slivar, namesto ministra za šolstvo in šport pa je pogodbo po pooblastilu podpisala dr. Magdalena Šverc.

Zavod RS za šolstvo je kot nosilca projekta določil dr. Branka Slivarja, za sodelavce pa so bili izbrani: Vincenc Filipčič, Nina Šorli Zupan, Vojko Kunaver, dr. Janko Prunk, mag. Špela Verbič Trunk, Janez Globočnik in mag. Andreja Valič Zupan. Z zunanjo sodelavko mag. Andrejo Valič Zupan je Zavod RS za šolstvo sklenil dve avtorski pogodbi in sicer 15.12.2006 v znesku 220.000 SIT bruto za pripravo gradiva za analizo učbenikov zgodovine in dne 11.6.2007 v znesku 408,20 EUR bruto za 65 pedagoških ur za pripravo inštrumentarija. Za skrbnika avtorskih pogodb je bil določen dr. Branko Slivar, ki je vodja projekta in sopodpisnik avtorskih pogodb.

ARRS je na podlagi 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnost (Uradni list RS, št. 22/06, v nadaljevanju ZRRD) na področju raziskovalne dejavnost pristojna, da na podlagi neodvisnega ter po metodologiji in merilih mednarodno primerljivega preverjanja odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter projektov in zagotavlja njihovo financiranje ter spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov.

ARRS je izbiro raziskovalnih projektov izvedla na podlagi 12. in 14. člena ZRRD ter 23. člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih usklajevalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov (CRP) za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05, v nadaljevanju Pravilnik). Ocenjevanje prijavljenih raziskovalnih projektov so opravili ocenjevalci na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije.

V 3. alinei 2. člena ZPKor je korupcija definirana kot vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Po proučitvi postopka izbire raziskovalnega projekta Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine in izbire izvajalca Zavoda RS za šolstvo, Komisija ni ugotovila kršitev predpisov in s tem dolžnega ravnanja uradnih oseb ARRS, kar je eden od pogojev za obstoj korupcije po 2. členu ZPKor, zaradi česar je zaključila, da ravnanje uradnih oseb ARRS pri izbiri navedenega raziskovalnega projekta nima znakov korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Razen postopka izbire projekta je Komisija proučila tudi obstoj morebitnega konflikta interesov ministra za šolstvo zaradi prijateljskih vezi z zunanjo sodelavko pri projektu mag. Andrejo Valič Zupan. Komisija je na podlagi razpoložljive dokumentacije ugotovila, da je za izvedbo razpisa, izbiro projekta ter nadzorom nad spremljanjem in izvedbo projekta odgovorna ARRS oziroma njene uradne osebe, ministrstvo za šolstvo pa je kot sofinancer projekta v smislu tripartitne pogodbe, to je pogodbe med ARRS, izbranim izvajalcem projekta in ministrstvom, dolžno spremljati izvajanje projekta z vidika doseganja projektnih ciljev in namembnosti trošenja pogodbeno določenih finančnih sredstev. Prijavitelji na razpis so bili dolžni, v smislu 15. člena Pravilnika, predložiti ARRS ob prijavi med drugimi podatki tudi podatke o sestavi in referencah raziskovalne skupine, s katero se organizira izvajanje projekta (projektno skupino), iz česar sledi, da je bila ARRS pred izbiro projekta seznanjena o sestavi in referencah raziskovalne skupine, v kateri je sodelovala tudi oseba, ki je v prijateljskih odnosih z ministrom.

Po 13. členu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01, v nadaljevanju Kodeks), ki se smiselno uporablja tudi za ministre, nastane konflikt interesov v okoliščinah, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Zasebni interes vključuje kakršnokoli korist zanj, za njegovo družino, bližnje sorodnike, prijatelje in osebe ali osebe javnega ali zasebnega prava, s katerim ima ali je imel poslovne ali politične interese.

V obravnavanem primeru zaradi načina izbire projekta “Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine” v izvedbi Zavoda RS za šolstvo, ki ga ni opravilo Ministrstvo za šolstvo in šport, ampak ARRS, ki je bila seznanjena o sestavi in referencah raziskovalne skupine, v kateri je sodelovala prijateljica ministra za šolstvo kot predstojnika sofinancerja projekta ter zaradi dejstva, da pogodbe o financiranju in izvajanju projekta ni podpisal minister, ampak po pooblastilu druga oseba, je Komisija mnenja, da se je minister s tem, ko se je izločil iz postopka sklenitve pogodbe, izognil konfliktu interesov.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 111
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar