Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 95

Ravnanja odgovornih oseb v območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki so z zasebnimi pravnimi osebami sklenile pogodbe o dobavi medicinsko tehničnih pripomočkov v nasprotju z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklepom Vlade Republike Slovenije in sklepi direkcijskega kolegija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alineji 2. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04 v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 13.9.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 95

  • Ravnanja odgovornih oseb v območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki so z zasebnimi pravnimi osebami sklenile pogodbe o dobavi medicinsko tehničnih pripomočkov v nasprotju z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklepom Vlade Republike Slovenije in sklepi direkcijskega kolegija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alineji 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je v mesecu juliju 2007 prejela prijave državljana iz Ljubljane, poslanke SNS in novinarke časopisa Dnevnik z zaprosilom, da poda mnenje, ali ravnanja odgovornih oseb dveh območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( v nadaljevanju ZZZS), pri sklenitvi pogodb o dobavi in izdaji medicinsko tehničnih pripomočkov, sklenjenimi med ZZZS in Lekarno Dren iz Raven na Koroškem in Lekarno Juršinci iz Juršinec, ustrezajo definiciji korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije ( Ur. l. RS, št.2/04).

V zvezi z navedeno prijavo je Komisija ugotovila, da pravice zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, med katere se uvrščajo tudi pravice do medicinsko tehničnih pripomočkov ( v nadaljevanju MTP), ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 72/06) v nadaljevanju ZZVZZ.

ZZVZZ v 23. členu opredeljuje pravico zavarovanih oseb kot pravico do zdravstvenih storitev. V skladu z določili ZZVZZ se način in zagotavljanje pravic zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja dogovarja med partnerji in sicer Ministrstvom za zdravje, združenji in zbornicami kot izvajalci zdravstvenih storitev ter zavodi. Na podlagi sprejetega splošnega dogovora, ki opredeljuje izhodišča za vse vrste zdravstvenih storitev, se sklepajo področni dogovori za posamezne vrste storitev, ki natančneje določajo programe in storitve, ki se izvajajo v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, način financiranja, medsebojne pravice in obveznosti, izvajanje nadzora nad opravljanjem dejavnosti izvajalcev zdravstvenih storitev ipd. Šele sprejeti splošni in področni dogovori so podlaga za razpis programov in storitev, na podlagi katerega se lahko sklenejo pogodbe z novimi pogodbenimi partnerji, med katere sodi tudi nabava in distribucija MTP.

Iz Komisiji razpoložljive dokumentacije je razvidno, da je vlada RS ob reševanju spornih vprašanj v zvezi s sklenitvijo Splošnega dogovora za leto 2005 sklenila, da v veljavnem ZZVZZ ni zadostne pravne podlage za sklenitev Dogovora o MTP. Zaradi navedenega je bila sprejeta odločitev, da se s sklepanjem novih pogodb za MTP počaka do uveljavitve novele zakona o ZZVZZ. V zvezi s tem je bil dne 17. 01. 2006 na direkcijskem kolegiju ZZZS sprejet sklep, da se bodo pogodbe z novimi dobavitelji MTP sklepale na podlagi javnega razpisa po sklenitvi Dogovora o MTP, ZZZS pa bo do uveljavitve novele ZZVZZ pristal na anekse, ki gredo v korist zavarovanim osebam in prispevajo k večji dostopnosti tovrstnih storitev. Zaradi dolgotrajnega postopka sprejemanja novele zakona o ZZVZZ, saj le-ta še vedno ni sprejeta, po zagotovilu ZZZS, v obdobju od leta 2005 do sedaj ZZZS ni sklepal pogodb z novimi dobavitelji MTP.

Kljub navedenemu je Komisija s pregledom dokumentacije ugotovila, da sta bili v dveh območnih enotah ZZZS v začetku leta 2007 sklenjeni pogodbi z novimi dobavitelji MTP, pri čemer odgovorni osebi oz. direktorja območnih enot nista spoštovala določil ZZVZZ in prej navedenega sklepa direkcijskega kolegija ZZZS.

Tako je direktorica Območne enote ZZZS Maribor dne 26. 02. 2007 podpisala novo pogodbo o dobavi medicinsko tehničnih pripomočkov z Lekarno Juršinci. Tudi direktor Območne enote Ravne na Koroškem ni spoštoval prej navedenega zakona in sklepa direkcijskega kolegija, saj je tudi on dne 20. 03. 2007 podpisal novo pogodbo o izdaji tehničnih pripomočkov, predpisanih na naročilnice v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja z Lekarno Dren z Raven na Koroškem. S sklenitvijo obeh pogodb je nesporno prišlo do kršitev določil ZZVZZ, ki ureja področje MTP, na kar kaže tudi ugotovitev, da je bila po razkritju medijev pogodba z Lekarno Juršinci odpovedana, z Lekarno Dren pa sporazumno prekinjena.

Na podlagi vsega navedenega je za Komisijo nesporno, da sta odgovorni osebi območnih enot ZZZS kršili dolžna ravnanja s tem, da sta izrabili svoja pooblastila in sklenili novi pogodbi za dobavo MTP z Lekarno Dren in Lekarno Juršinci, čeprav sta vedeli, da s tem dejanjem kršita ZZVZZ, sklepe Vlade RS in direkcijskega kolegija ZZZS. Z opisanimi dejanji sta obema lekarnama omogočila pridobitev premoženjske koristi. Zaradi navedenega je Komisija sprejela sklep, da ravnanja omenjenih odgovornih oseb v zvezi s podpisom prej navedenih pogodb ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 95
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar