Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 94

Ravnanje uradnih oseb v ožjih delih občine (mestnih četrtih ali krajevnih skupnostih) s statusom pravnih oseb, ki sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja župana, kot to določa predpis o proračunu občine, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 23.8.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 94

  • Ravnanje uradnih oseb v ožjih delih občine (mestnih četrtih ali krajevnih skupnostih) s statusom pravnih oseb, ki sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja župana, kot to določa predpis o proračunu občine, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Novinarka Večera je na Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) naslovila prošnjo za mnenje o zakonitosti sklepanja pravnih poslov ene od mestnih četrti, ki je ožji del Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), v katerih je udeležen mestni svetnik MOM oziroma poslovni subjekt, katerega soustanovitelj je mestni svetnik. Iz dopisa izhaja, da je mestna četrt sklenila pogodbo in plačala poslovnemu subjektu, katerega imetnik poslovnega deleža nad 20% je mestni svetnik, storitve v višini 6.000 EUR.

Komisija je MOM zaprosila za podatke o sklenitvi pravnega posla med mestno četrtjo in poslovnim subjektom ter o plačilu storitev in pridobila pravne akte MOM ter mestne četrti. Po pregledu pridobljene dokumentacije je Komisija ugotovila, da je dne 25. 5. 2007 mestna četrt, ki jo zastopa predsednik sveta mestne četrti, sklenila z gospodarsko družbo Sporazum o soorganiziranju osrednje prireditve ob 10. prazniku mestne četrti ter se obvezala poravnati del skupnih stroškov v višini 5000 EUR brez DDV. Sporazum sta podpisala predsednik mestne četrti in direktor družbe. Na podlagi sklenjenega sporazuma je gospodarska družba dne 4.6.2007 mestni četrti izstavila račun v višini 5000 EUR brez DDV oziroma 6000 EUR z DDV. Iz dokumentacije ni razvidno, da bi s sklenjenim pravnim poslom soglašal župan Mestne občine Maribor, katere ožji del je mestna četrt. Soustanovitelj in večinski imetnik upravljavskega deleža v družbi, ki je sklenila posel, je mestni svetnik Mestne občine Maribor.

Poslovanje ožjega dela občine, ki ima status pravne osebe javnega prava, opredeljuje 19. c člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS). Ta v 3. odstavku določa, da so pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, nični, vendar pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana.

Mestna četrt iz prijave ima po Statutu MOM status pravne osebe. V smislu 54. člena Statuta nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene mestna četrt, so veljavni le ob soglasju župana, razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle drugače določeno.

Odlok o proračunu MOM za leto 2007, sprejet na seji Mestnega sveta MOM dne 14.5.2007, v 12. členu določa, da je za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti. Pravni posli, ki jih sklene mestna četrt ali krajevna skupnost nad vrednostjo 3.125 EUR, veljajo le ob soglasju župana.

Komisija je s pregledom dokumentacije in ob upoštevanju veljavnih predpisov ugotovila, da je mestna četrt z gospodarsko družbo sklenila pravni posel, ki je presegal vrednost 3.125 EUR, ne da bi predhodno pridobila soglasje župana Mestne občine Maribor, kot to določa 12. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007. Tak pravni posel je v smislu navedene določbe Odloka neveljaven.

Po mnenju Komisije so bila s sklenitvijo pogodbe oziroma sporazuma o soorganiziranju prireditve z zasebno družbo kršena določila 19. c člena ZLS in 12. člena Odloka o proračunu MOM za leto 2007, kar pomeni, da je uradna oseba mestne četrti kršila dolžno ravnanje s tem, ko je brez soglasja župana sklenila pravni posel z zasebno družbo.

Korupcija je v 3. alineji 2. člena ZPKor definirana kot vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

V obravnavanem primeru je uradna oseba mestne četrti s sklenitvijo pravnega posla, ki je bil v nasprotju z veljavnimi predpisi, kršila dolžno ravnanje in s tem omogočila pridobitev koristi zasebni družbi, katere večinski imetnik poslovnega in upravljavskega deleža je mestni svetnik MOM. Ob upoštevanju opisane kršitve dolžnega ravnanja so izpolnjeni vsi elementi definicije korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 94
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar