Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 8

Pri ustanavljanju Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije Celje in dodeljevanju koncesij za izvajanje visokošolskih programov ni prišlo do korupcije, kot jo definira 3. alineja 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) na seji dne 3.7.2007 sprejela naslednje

Mnenje številka 8

  • Pri ustanavljanju Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije Celje in dodeljevanju koncesij za izvajanje visokošolskih programov ni prišlo do korupcije, kot jo definira 3. alineja 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela vprašanje novinarke Dnevnika o morebitni korupciji pri ustanavljanju Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije v Celju (v nadaljevanju: Fakulteta). Po navedbah novinarke naj bi pri ustanavljanju Fakultete, ki je zasebni zavod, sodeloval državni sekretar Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Dušan Lesjak kot soustanovitelj zavoda Management razvoja, kakovosti in strategije izobraževanja (v nadaljevanju MRKSI), ki je glavni in edini ustanovitelj Fakultete. Razen tega je Fakulteta prejela tudi dve koncesiji za izvajanje visokošolskih programov, ki jih je podelilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Komisija je na podlagi dopisa novinarke zaprosila Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, da ji posreduje celovito dokumentacijo v zvezi z vpisom Fakultete v razvid visokošolskih zavodov in postopki dodeljevanja koncesij. Po preučitvi pridobljene dokumentacije in po vpogledu v sodni register je Komisija ugotovila naslednja dejstva:

  • Fakulteta je bila ustanovljena dne 24.6.2006 in vpisana v sodni register dne 27.6.2006. Zastopnik fakultete je Natek Srečko. Ustanovitelj Fakultete je zavod Manegement razvoja, kakovosti in strategije (v nadaljevanju MRKSI), ki je bil ustanovljen dne 9.12.1995 in so ga ustanovili: Bertok Vesna, Milavc Daniel, Natek Srečko, Bažon Ksenija, Lesjak Dušan in Trunk Širca Nada. Ustanovitelji Bažon Ksenija, Lesjak Dušan in Trunk Širca Nada so iz zavoda MRKSI izstopili dne 5.6.2006.
  • Fakulteta je bila vpisana v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju Ministrstvo) na podlagi odločbe Ministrstva št. 6039-8/2006/3 z dne 14. 11. 2006.
  • Ministrstvo je objavilo razpis za podelitev koncesij za redni študij po dodiplomskem študijskem programu prve stopnje dne 28.11.2006 (Uradni list RS, št. 122/06). Za vodenje izbirnega postopka za podelitev koncesij je Vlada RS s sklepom z dne 24.11.2006 imenovala komisijo v sestavi: dr. Primož Pristovšek, predsednik, mag. Eda Okretič Salmič, članica, Marina Očko, članica iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, dr. Žiga Andolšek, član iz Ministrstva za finance ter Petra Mundy, članica iz Službe Vlade RS za zakonodajo. Navedena Komisija je po izvedenem izbirnem postopku predlagala Vladi RS, da dodeli koncesije petim visokošolskim zavodom, med katerimi je bila tudi Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje. Vlada RS je navedeni fakulteti podelila prvo koncesijo z odločbo št. 01405-16/06 z dne 13.12.2006.
  • Naslednji razpis za podelitev koncesij v visokem šolstvu za izvajanje programov druge stopnje je Ministrstvo objavilo dne 20.4.2007 (Uradni list RS, št.36/07). Komisijo za vodenje izbirnega postopka so na podlagi sklepa Vlade RS z dne 19.4.2007 sestavljali dr. Primož Pristovšek, predsednik, mag. Eda Okretič Salmič, članica in Marina Očko, članica iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, dr. Žiga Andolšek, član iz Ministrstva za finance ter Ksenija Mihovar Globokar, članica iz Službe Vlade RS za zakonodajo. Vlada RS je navedeni fakulteti podelila drugo koncesijo z Odločbo št. 01405-21/2007 z dne 15.5.2007.

Iz navedenih listinskih podatkov o poteku postopka ustanovitve Fakultete, dodeljevanju koncesij ter sodelovanju posameznih oseb v teh postopkih izhaja, da je državni sekretar Dušan Lesjak dne 5.6.2006, torej pred ustanovitvijo Fakultete (dne 24.6.2006) izstopil iz zavoda MRKSI, ki je edini ustanovitelj Fakultete; da je bila Fakulteta vpisana v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z odločbo z dne 14.11.2006 ter da državni sekretar ni sodeloval v komisijah za vodenje izbirnega postopka za podelitev koncesij.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01), ki se smiselno uporablja tudi za ministre in druge funkcionarje, torej tudi za državne sekretarje, sicer v 13. členu govori o tem, da “nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je tako, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog” in o tem, da zasebni interes vključuje tudi “korist za osebe, s katerimi javni uslužbenec ima ali je imel poslovne stike”. Državni sekretar Dušan Lesjak je imel poslovne stike z MRKSI, kar bi znalo kazati na to, da je imel tudi zasebni interes, povezan s Fakulteto, vendar pravilno ni sodeloval v postopkih podeljevanja koncesij Fakulteti, zaradi česar v tej situaciji njegov zasebni interes ni mogel vplivati ali ustvariti videza, da vpliva na nepristransko in objektivno njegovih opravljanje javnih nalog. Tako državnemu sekretarju ni mogoče očitati kršitev Kodeksa in s tem tudi ne dolžnega ravnanja, kar je prvi pogoj za izpolnjevanje definicije korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

Iz navedenega izhaja, da Komisija po proučitvi navedene dokumentacije v obravnavanem primeru ni zaznala znakov korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor, prav tako pa v primeru sodelovanja državnega sekretarja v postopkih ustanavljanja Fakultete ter pri dodeljevanju koncesij Fakulteti ni ugotovila nastanka konflikta interesov.

Mnenje je s tem utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Mnenje številka 8
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar