Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 87

Opravljanje nalog Varuha človekovih pravic je v smislu 1. odstavka 19. člena ZPKor združljivo z opravljanjem dejavnosti sodnega izvedenca, če se izvedensko delo opravlja brezplačno.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 28.5.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 87

  • Opravljanje nalog Varuha človekovih pravic je v smislu 1. odstavka 19. člena ZPKor združljivo z opravljanjem dejavnosti sodnega izvedenca, če se izvedensko delo opravlja brezplačno.

Obrazložitev

Varuhinja človekovih pravic (v nadaljevanju Varuhinja ) je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za mnenje, ali šteje izdelava izvedenskega mnenja oziroma izvedensko delo, za pridobitno dejavnost. Iz dopisa in priloge izhaja, da opravlja Varuhinja poleg svoje funkcije tudi delo sodne izvedenke. Za opravljanje izvedenskega dela ima pravico do povračila stroškov in nagrade za delo. Zanima jo, ali pomeni nagrada za delo pridobitno dejavnost po ZPKor.

Po 19. členu Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93, 56/02, ZVarCP) funkcija varuha ni združljiva s funkcijami v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, organih političnih strank in sindikatov ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki po zakonu niso združljive z opravljanjem javne funkcije. Glede na to, da navedena zakonska določba ne opredeljuje dejavnosti, ki so nezdružljive z opravljanjem funkcije varuha, je potrebno uporabiti 19. člen ZPKor, ki določa te dejavnosti.

19. člen ZPKor v 1. odstavku določa, da funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka. Po 2. odstavku 19. člena lahko poklicni funkcionar opravlja pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno ali publicistično delo.

Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07- uradno prečiščeno besedilo, ZS) v 84. členu določa, da so sodni izvedenci osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka. Iz navedene opredelitve izhaja, da je sodni izvedenec strokovnjak, ki podaja mnenja o strokovnih vprašanjih s posameznega strokovnega področja, iz česar je mogoče zaključiti, da dela sodnega izvedenca štejejo med strokovna dela in ne med znanstvena ali raziskovalna dela, ki po 2. odstavku 19. člena ZPKor predstavljajo izjemo pri opravljanju pridobitne dejavnosti. Za opravljanje dela sodnega cenilca tako velja 1. odstavek 19. člena ZPKor.

Komisija je v zvezi z opredelitvijo pojma iz 1. odstavka 19. člena ZPKor “opravljanje dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka” dne 9.12.2004 sprejela Načelno mnenje št. 6. Po mnenju Komisije pomeni opravljanje dejavnosti z namenom pridobivanja dohodka, opravljanje stalnih ali občasnih aktivnosti v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih, za katere oseba prejema plačilo.

Ob upoštevanju vseh navedenih zakonskih določb in načelnega mnenja št. 6, funkcija varuha ni nezdružljiva z opravljanjem izvedenskega dela, če se le-to opravlja brezplačno, kar v obravnavanem primeru pomeni, da Varuhinja lahko poleg javne funkcije opravlja tudi delo sodnega izvedenca, če je ne opravlja za plačilo. Za opravljanje izvedenstva lahko prejema povračilo nastalih stroškov, ne pa plačila oziroma nagrade za opravljeno delo.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 87
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar