Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 85

Omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, v nadaljevanju ZIPRS0708), ki znašajo za nabavo blaga in storitve 3.477 EUR brez DDV in za gradnje 6.954 EUR brez DDV.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi naročil male vrednosti na seji dne 22.5.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 85

  • Omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, v nadaljevanju ZIPRS0708), ki znašajo za nabavo blaga in storitve 3.477 EUR brez DDV in za gradnje 6.954 EUR brez DDV.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (V nadaljevanju Komisija) je prejela zaprosilo odvetnice Helene Neudauer iz Ptuja za mnenje, ali še vedno velja izjema pri omejitvah poslovanja, ki jo določa 1. odstavek 28. člena ZPKor, glede na to, da je na podlagi 2 odstavka 111. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, ZJN-2) prenehal veljati 20. člen Zakona o izvrševanju državnega proračuna in, ali lahko kot nepoklicna funkcionarka MO Ptuj za občino opravlja brez dovoljenja Komisije odvetniške storitve do višine 10.000 EUR iz 5. odstavka 24. člena ZJN-2.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor so iz omejitev poslovanja med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar naročnika imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža nad 20%, izvzeta javna naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708) je v 21. členu določil najvišje vrednosti, ki veljajo za naročila male vrednosti in znašajo 41.729 evrov za oddajo naročila za blago in storitve ter 83.459 evrov za oddajo naročila za gradnje. Izhajajoč iz navedenih vrednosti, znaša vrednost ene dvanajstine naročila 3.477 evrov za blago in storitve ter 6.954 evrov za gradnje.

Z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) je po 2. odstavku 111. člena z dnem njegove uveljavitve prenehal veljati 20. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05), ni pa prenehal veljati 21. člen ZIPRS0708, ki ohranja najvišje vrednosti naročil male vrednosti za leti 2007 in 2008, od katerih se v smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor ugotavlja vrednost ene dvanajstine. Iz 111. člena prehodnih in končnih določb ZJN-2 izhaja, da so najvišje vrednosti naročil male vrednosti, ki jih določa 21. člen ZIPRS0708, ostale v veljavi, te pa se uporabljajo pri omejitvah poslovanja iz 1. odstavka 28. člena ZPKor.

Ob upoštevanju določb 1. odstavka ZPKor in veljavnega 21. člena zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2007 in 2008, je naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, dolžan za poslovanje preko javnih naročil, pridobiti dovoljenje iz 5. odstavka 28. člena ZPKor v primerih, ko vrednost posamičnega ali mesečnega javnega naročila presega 3.477 EUR brez DDV za nabavo blaga in storitve ter 6.954 EUR brez DDV za gradnje.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 85
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar