Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 77

Pridobitev ali najem zemljišč oziroma obstoječih objektov šteje med izjeme, ki v smislu 18. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, v nadaljevanju ZJN-2) niso predmet javnega naročanja, zaradi česar občina za izvedbo sprejetega projekta lahko kupi nepremičnino v lasti poslovnega subjekta, v katerem je funkcionar naročnika oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višina nad 20%, v smislu 1. odstavku 28. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 97/05-U-I-163/05, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja pri nakupu nepremičnin na seji dne 30.3.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 77

  • Pridobitev ali najem zemljišč oziroma obstoječih objektov šteje med izjeme, ki v smislu 18. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, v nadaljevanju ZJN-2) niso predmet javnega naročanja, zaradi česar občina za izvedbo sprejetega projekta lahko kupi nepremičnino v lasti poslovnega subjekta, v katerem je funkcionar naročnika oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višina nad 20%, v smislu 1. odstavku 28. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je bila zaprošena za mnenje ali občina lahko kupi nepremičnino za izpeljavo projekta, ki je v lasti poslovnega subjekta, v katerem je nepoklicni funkcionar oziroma njegov družinski član neposredno imetnik poslovnega deleža.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo preko javnih naročil poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar naročnika oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Iz navedene določbe izhaja, da se omejitev poslovanja med javnimi naročniki in poslovnimi subjekti iz 1.odstavka 28. člena ZPKor nanaša na poslovanje preko javnih naročil. Predmet javnega naročanja po ZJN-2 so dobava blaga, opravljanje storitev in izvedba gradenj. ZJN-2 v 18. členu določa posebne izjeme, ki niso predmet javnega naročanja. Po 6.točki 1.odstavka 18. člena ZJN-2 se zakon ne uporablja za storitve v zvezi s pridobitvijo ali najemom zemljišča, obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic, ki so z njimi povezane, s kakršnimikoli finančnimi sredstvi; vendar pa ta izjema ne velja za pogodbe o finančnih storitvah, ki so vezane na pogodbo o pridobitvi ali najemu in se v kakršnikoli obliki sklenejo istočasno, prej ali pozneje.

Izjema po 6.točki 18. člena ZJN-2 pomeni, da naročnika pri nakupu zemljišča ali že zgrajenih objektov oziroma drugih nepremičnin ali pravic, ki so povezane z nepremičninami, ne zavezujejo določbe zakona, razen pogodb o finančnih storitvah, povezanih z najeto ali kupljeno nepremičnino, ki predstavljajo javno naročilo.

Ob upoštevanju navedenih zakonskih določb in ob predpostavki, da občina kot javni naročnik za nakup nepremičnine nima sklenjene pogodbe o finančni storitvi, Komisija meni, da lahko občina za izvedbo sprejetega projekta brez omejitev pridobi oziroma kupi nepremičnino poslovnega subjekta, v katerem je funkcionar naročnika imetnik poslovnega deleža v višini nad 20%.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 77
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar