Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 76

Sodelovanje uslužbencev Informacijskega pooblaščenca na seminarjih, na katerih v okviru pravil pedagoške dejavnosti državnih uradnikov prejmejo plačilo za opravljeno delo, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3.alineje 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) na seji dne 30.3.2007 sprejela

Načelno mnenje številka 76

  • Sodelovanje uslužbencev Informacijskega pooblaščenca na seminarjih, na katerih v okviru pravil pedagoške dejavnosti državnih uradnikov prejmejo plačilo za opravljeno delo, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3.alineje 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Novinar tednika Demokracija je na Komisijo za preprečevanje korupcije (Komisija) naslovil vprašanje o sodelovanju informacijske pooblaščenke in ostalih uslužbencev Informacijskega pooblaščenca na seminarju, katerega organizator je za avtorje prispevkov predvidel izplačilo honorarjev. Komisijo je vprašal za mnenje, ali informacijska pooblaščenka v tem primeru izvaja pridobitno dejavnost v delovnem času, ker je ocenil, da se njen prispevek nanaša na uradne naloge (varovanje in dostop do podatkov), ki jih opravlja v okviru rednega dela. Poleg tega je Komisijo vprašal, ali jo je informacijskega pooblaščenka o tej svoji dejavnosti kakorkoli obvestila oziroma zaprosila za mnenje.

Informacijska pooblaščenka in ostali uslužbenci Informacijskega pooblaščenca Komisije niso obveščali o njihovem sodelovanju na strokovnih seminarjih, niti so jo dolžni o tem spraševati. Razmerje med Informacijskim pooblaščencem in Komisijo ni hierarhično, ker sta oba državna organa v okviru svojih pristojnosti relativno samostojna in nista v medsebojni odvisnosti, nadrejenosti ali podrejenosti. Pri svojem delovanju sta vezana le na ustavo in zakone. Ker ni nobenih zakonskih podlag, da bi morali uslužbenci Informacijskega pooblaščenca kakorkoli vnaprej obveščati Komisijo o svojem delu in ravnanju, jim tega ni treba niti takrat, ko se v takšni ali drugačni vlogi udeležujejo seminarjev, posvetov ali drugih oblik pedagoške dejavnosti državnih uslužbencev. Enako je v razmerju Komisije do Informacijskega pooblaščenca. Dolžnost medsebojnega obveščanja nastopi edino takrat, ko je od tega odvisno uresničevanje pristojnosti enega ali drugega državnega organa v konkretnem primeru oziroma ko gre za medsebojno pomoč pri opravljanju uradnih nalog.

Sicer je Komisija o sodelovanju javnih uslužbencev pri izvajanju pogodbenih pedagoških storitev že pred tem povprašala Ministrstvo za javno upravo (MJU). Slednje je v odgovoru navedlo pravne podlage, ki urejajo tovrstno sodelovanje. Stališče MJU pravi, da javni uslužbenci in funkcionarji, razen ministrov in državnih sekretarjev, lahko sodelujejo kot plačani predavatelji na strokovnih posvetih izven delovnega časa. Iz gradiva, ki ga je MJU poslal Komisiji, je razvidno, da smejo javni uslužbenci sodelovati na predavanjih, seminarjih in drugih oblikah pedagoškega dela tudi v času, ki je sicer z urnikom določen kot delovni čas javne uprave, vendar si morajo za čas odsotnosti vzeti dopust ali proste ure. Vsebina prispevkov, s katerimi javni uslužbenci sodelujejo na seminarjih, drugih javnih nastopih ali drugih oblikah pedagoškega dela, ne sme zajemati podatkov, ki predstavljajo z zakonom določeno tajnost ali bi lahko kakorkoli drugače škodovali zakonitemu delu državnega organa, v katerem so zaposleni.

Uslužbenci Komisije so v pripravljalnem postopku za izdajo načelnega mnenja pridobili tudi podatke od Informacijske pooblaščenke in sicer o organizaciji in načinu sodelovanja uslužbencev tega organa na seminarju, ki ga je v svojem vprašanju navedel novinar. Odgovor v celoti izpolnjuje kriterije v stališču MJU, ki pravi, da lahko javni uslužbenci sodelujejo na plačanih seminarjih, vendar le izven delovnega časa, med dopustom ali uporabo prostih delovnih ur. Odgovor Informacijskega pooblaščenca navaja, da seminarjev sami ne organizirajo, pač pa se v okviru pravil o sodelovanju pri izvajanju pedagoške dejavnosti državnih uslužbencev in funkcionarjev le odzovejo na povabila organizatorjev. Če so seminarji organizirani brezplačno, je tudi njihovo sodelovanje s prispevki brezplačno. Plačano sodelovanje vedno opravijo izven delovnega časa. Glede na navedene ugotovitve, Komisija meni, da sodelovanje uslužbencev Informacijskega pooblaščenca na seminarjih, na katerih v okviru pravil pedagoške dejavnosti državnih uradnikov prejmejo plačilo za opravljeno delo, ne sodi med ravnanja, zajeta z definicijo korupcije v 3.alinei 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 76
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar