Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 68

Funkcija člana občinskega sveta v smislu 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) in v povezavi z 31. členom ZPKor, ni nezdružljiva z delom gradbenega inšpektorja, če gradbeni inšpektor opravlja nadzorstvo v občini, v kateri ni član občinskega sveta.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi nezdružljivosti funkcij na seji dne 1.2.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 68

  • Funkcija člana občinskega sveta v smislu 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) in v povezavi z 31. členom ZPKor, ni nezdružljiva z delom gradbenega inšpektorja, če gradbeni inšpektor opravlja nadzorstvo v občini, v kateri ni član občinskega sveta.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je bila zaprošena za mnenje ali je funkcija člana občinskega sveta združljiva z delom gradbenega inšpektorja glede na to, da gradbeni inšpektor nadzira tudi občinske gradnje.

Po 21. členu ZPKor nepoklicni funkcionarji ne smejo opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih ali javnih agencijah, če po svoji funkciji opravljajo nadzor nad njihovim delom. Navedena omejitev glede nezdružljivosti se nanaša na opravljanje dela v državni upravi ali organih lokalne skupnosti, zato se v obravnavanem primeru določbe 21. člena ZPKor ne more uporabiti. Po 31. členu ZPKor se določbe tretjega poglavja, v okvir katerega sodijo tudi določbe o nezdružljivosti funkcij, ne uporabljajo glede vprašanj, ki so za funkcionarje z zakonom drugače urejena.

V 3. odstavku 37. b člena ZLS je določeno, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

Naloge oziroma pristojnosti gradbenega inšpektorja ter obseg inšpekcijskega nadzora ureja Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZGO-1). Po 1. odstavku 145. člena ZGO-1 gradbeni inšpektor v okviru inšpekcijskega nadzora nadzoruje med drugim:

  • ali so bili pri prostorskem načrtovanju upoštevani predpisi s področja urejanja prostora,
  • ali so bili pri projektiranju upoštevani predpisi s področja graditve objektov,
  • ali se gradnja izvaja skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem,
  • ali udeleženci pri graditvi objektov, ko opravljajo dejavnost prostorskega načrtovanja, projektiranja, nadziranja, gradnje in gradbenega nadzora izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, itd…

V smislu 29. člena ZLS, ki določa pristojnosti občinskega sveta, je občinski svet kot najvišji organ odločanja v občini pristojen med drugim tudi za sprejem prostorskih in drugih planov razvoja občine.

Komisija je pred sprejemom načelnega mnenja zaprosila Ministrstvo za okolje in prostor za strokovno mnenje o pristojnosti gradbenega inšpektorja po 1. alinee 1. odstavka 145. člena ZGO-1. Ministrstvo je v svojem mnenju navedlo, da gradbeni inšpektor v okviru pooblastil po 1. alinei 1. odstavka 145. člena ZGO-1 nadzira le zakonitost prostorskih planov, ki jih sprejema občinski svet oziroma skladnost samega prostorskega akta kot splošnega pravnega akta s predpisi o urejanju prostora. Če je inšpektor mnenja, da določen prostorski akt ni bil pripravljen skladno s predpisi o urejanju prostora, je dolžan za tak akt predlagati oceno ustavnosti in zakonitosti pri ustavnem sodišču. Komisija je ob proučitvi mnenja ministrstva in določbe 1. alinee 1. odstavka 145. člena ZGO-1, iz katere izhaja, da gradbeni inšpektor nadzira zakonitost prostorskih aktov, ki jih sprejema občinski svet, presodila, da je nadzor nad zakonitostjo akta občinskega sveta identičen z nadzorom nad zakonitostjo dela občinskega sveta, ki je tak akt sprejel.

Ob upoštevanju določb ZGO-1 in določbe 3. odstavka 37. b člena ZLS o nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine, je Komisija zaključila, da ima gradbeni inšpektor kot delavec v državni upravi pooblastila za nadzor nad zakonitostjo dela občinskega sveta na področju sprejemanja prostorskih in drugih razvojnih planov občine.

Upoštevajoč zakonska pooblastila gradbenega inšpektorja, to je opravljanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega akta, za katerega sprejem je pristojen občinski svet ter konflikta interesov, ki nastopi v primeru nadzora nad zakonitostjo prostorskega akta, za katerega sprejem je glasoval tudi sam gradbeni inšpektor kot član občinskega sveta, Komisija meni, da je funkcija člana občinskega sveta združljiva z delom gradbenega inšpektorja, če gradbeni inšpektor opravlja funkcijo člana občinskega sveta v občini, v kateri ne opravlja nadzora nad zakonitostjo dela občinskega sveta, katerega član je tudi sam. Takšen zaključek izhaja tudi iz 3. odstavka 37 b. člena ZLS, kjer je govora o tem, da “funkcija člana občinskega sveta ni združljiva z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine”. Če bi želel zakon kot nezdružljivo določiti članstvo v občinskem svetu in opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora na splošno, torej za vse občine, bi uporabil množino, torej “občin” in ne ednino – “občine”, ki je lahko edino tista, v kateri je inšpektor tudi član občinskega sveta.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 68
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar