Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 64

Ravnanje odgovornih oseb v gospodarskih družbah, ki so v nasprotju s 25. členom Zakona o političnih strankah – uradno prečiščeno besedilo (ZPolS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), (v nadaljevanju: ZPolS) finančno podprle volilno kampanjo političnih strank in jim s tem omogočile korist v obliki nedovoljenih donacij, ustreza definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor. Prav tako definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor ustreza tudi ravnanje odgovornih oseb v političnih strankah, ki so bile z zaprosili za financiranje volilne kampanje zgoraj omenjenim gospodarskim družbam pobudnice kršitev, storjenih s strani teh družb.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) na seji dne 1.2.2007 sprejela

Načelno mnenje številka 64

  • Ravnanje odgovornih oseb v gospodarskih družbah, ki so v nasprotju s 25. členom Zakona o političnih strankah – uradno prečiščeno besedilo (ZPolS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), (v nadaljevanju: ZPolS) finančno podprle volilno kampanjo političnih strank in jim s tem omogočile korist v obliki nedovoljenih donacij, ustreza definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor. Prav tako definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor ustreza tudi ravnanje odgovornih oseb v političnih strankah, ki so bile z zaprosili za financiranje volilne kampanje zgoraj omenjenim gospodarskim družbam pobudnice kršitev, storjenih s strani teh družb.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je od novinarjev prejela zahtevo, da v okviru svojih pristojnosti preuči ravnanje gospodarskih družb, ki razpolagajo z javnimi finančnimi sredstvi in so finančno podprle predvolilno kampanjo političnih strank na lokalnih volitvah leta 2006. Komisija je zahtevo sprejela v obravnavo.

Financiranje volilne kampanje je predmet urejanja v Zakonu o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94) , (v nadaljevanju: ZVolK). Pravila financiranja volilne kampanje so določena v njegovem V. poglavju. V 17. členu se ZVolK sklicuje na zakon o političnih strankah in pravi, da se za financiranje volilne kampanje uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo financiranje strank. Zakon o političnih strankah (ZPolS) pa v 25. členu določa, da državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katere je vložen javni kapital v višini najmanj 50%, ne smejo financirati političnih strank. Za javni kapital se po tem zakonu štejejo denar, stvari, delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb ter druge naložbe v pravne osebe v lasti države ali lokalne skupnosti in se ugotavlja na osnovi knjigovodske vrednosti gospodarske družbe.

ZPolS v zvezi s prepovedjo financiranja po 25.členu določa globo od 1,000.000 do 5,000.000 tolarjev za prekršek, ki ga stori javni zavod, javno podjetje, organ lokalne skupnosti, humanitarna organizacija, verska skupnost kot tudi gospodarska družba, v katere je vložen javni kapital v višini najmanj 50%, če financirajo politično stranko. Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za ta prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe (29. člen ZPolS). Komisija se ni spuščala v oceno, ali je zakonska ureditev financiranja političnih strank in volilnih kampanj, ustrezna in primerna, ker to ni njena pristojnost. Pri oceni dolžnega ravnanja pa je ugotovila, da so določbe obeh zakonov, ZVolK in ZPolS, glede prepovedi financiranja političnih strank tako natančne in nedvoumne, da že iz samega zakonskega besedila izhaja, da financiranje v nasprotju z določbo 25. člena ZPolS predstavlja kršitev, ki ima za posledico korist, pridobljeno na način, za katerega že 29. člen ZPolS določa, da je kazniv.

Odgovorne osebe v političnih strankah, ki so za takšno finančno podporo zaprosile, so gospodarske družbe, za katere 25. člen ZPolS določa, da političnih strank ne smejo financirati, s svojimi prošnjami spodbudile k prej opisanim kršitvam, saj bi se mogle in morale zavedati, da takšno financiranje volilne kampanje za navedene gospodarske družbe predstavlja kršitev, za katero je po ZPolS predpisana tudi sankcija. Brez njihovih prošenj gospodarske družbe nedovoljenih izplačil v korist političnih strank namreč ne bi izvedle, kar z drugimi besedami pomeni, da je do nezakonitega financiranja prišlo na pobudo političnih strank.

Zaradi tega Komisija meni, da tako ravnanje odgovornih oseb v gospodarskih družbah, ki so v nasprotju z zakonodajo financirale volilno kampanjo političnih strank, kot tudi ravnanje odgovornih oseb v političnih strankah, ki so s svojimi prošnjami spodbudile takšno financiranje, ustreza definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 64
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar