Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 61

Javno podjetje v smislu 2. in 3. odstavka 28. člena ZPKor prek javnih naročil ne sme poslovati s poslovnim subjektom, katerega direktor ali njegov družinski član je hkrati član nadzornega sveta tega javnega podjetja, kot tudi ne s poslovnim subjektom, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini nad 20% oziroma njegov družinski član je hkrati član nadzornega sveta tega javnega podjetja.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi omejitve poslovanja, na seji dne 23.1.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 61

  • Javno podjetje v smislu 2. in 3. odstavka 28. člena ZPKor prek javnih naročil ne sme poslovati s poslovnim subjektom, katerega direktor ali njegov družinski član je hkrati član nadzornega sveta tega javnega podjetja, kot tudi ne s poslovnim subjektom, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini nad 20% oziroma njegov družinski član je hkrati član nadzornega sveta tega javnega podjetja.

Obrazložitev

Občina Murska Sobota je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za mnenje, ali lahko javno podjetje kot naročnik posluje s samostojnim podjetnikom, ki je kot mestni svetnik član nadzornega sveta javnega podjetja in ali javno podjetje lahko posluje z gospodarsko družbo, kjer je direktor te družbe hkrati član nadzornega sveta javnega podjetja.

2. odstavek 28. člena ZPKor določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Po 3. odstavku 28. člena ZPKor se omejitve iz 2. odstavka 28. člena smiselno uporabljajo za družinske člane članov organov upravljanja ali nadzornih organov naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih.

Iz navedene zakonske omejitve je razvidno, da je podana omejitev poslovanja prek javnih naročil med javnim naročnikom in poslovnim subjektom, katerega direktor ali imetnik poslovnega deleža nad 20% je hkrati tudi član organa upravljanja oziroma nadzornega organa tega naročnika. Omejitve poslovanja veljajo tudi za družinske člane članov organa upravljanja ali nadzornega organa javnega naročnika.

V primeru, da je direktor gospodarske družbe ali njegov družinski član, oziroma samostojni podjetnik oziroma njegov družinski član tudi član nadzornega sveta javnega podjetja, javno podjetje po 2. in 3. odstavku ZPKor ne sme poslovati prek javnih naročil s to gospodarsko družbo, kot tudi ne s samostojnim podjetnikom.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 61
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar