Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 7

Pogodba o opravljanju storitev na področju varnosti pri delu, sklenjena med Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in BVD- Ravne d.o.o., z dne 14. marec 1997, ni v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št 105/04) na seji dne 23.1.2007 sprejela naslednje

Mnenje številka 7

  • Pogodba o opravljanju storitev na področju varnosti pri delu, sklenjena med Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in BVD- Ravne d.o.o., z dne 14. marec 1997, ni v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela anonimno prijavo, v kateri prijavitelj navaja, da gospodarska družba BVD- Ravne d.o.o., katere direktor je Mirko Vošner, ki je hkrati tudi predsednik sveta javnega zavoda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, opravlja za bolnišnico storitve s področja varstva pri delu. Po mnenju prijavitelja je družba BVD – Ravne in njegov direktor Mirko Vošner protipravno pridobivala javna sredstva bolnišnice in to zaradi prioritetnega položaja g. Vošnarja, ki je tudi predsednik sveta bolnišnice.

V okviru reševanja zadeve je Komisija vpogledala v sodni register ter pozvala Splošno bolnišnico Slovenj Gradec (v nadaljevanju: bolnišnica), da ji posreduje podatke o članih sveta ter vse pogodbe o storitvah, sklenjene z družbo BVD- Ravne d.o.o., vse od 30.1.2004 dalje. Bolnišnica je Komisiji predložila podatke o članih sveta ter pogodbo o opravljanju storitev na področju varnosti pri delu, sklenjeno dne 14. marca 1997 z družbo BVD – Ravne, d.o.o., ki jo zastopa direktor Mirko Vošner, kot izvajalcem. Iz seznama članov sveta bolnišnice je razvidno, da je direktor družbe Mirko Vošner predsednik sveta bolnišnice od 9.2.2004 dalje.

ZPKor v drugem odstavku 28. člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Po osmem odstavku 28. člena ZPKor omejitev iz drugega odstavka tega člena ne velja za poslovanje na podlagi pogodb o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred imenovanjem oziroma izvolitvijo posameznika v organ upravljanja ali nadzorni organ.

V obravnavanem primeru je bila Pogodba o opravljanju storitev na področju varnosti pri delu med družbo BVD- Ravne d.o.o., ki jo zastopa direktor Mirko Vošner in Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, sklenjena dne 14. marca 1997 z veljavnostjo za nedoločen čas, seznam članov sveta bolnišnice pa izkazuje, da Mirko Vošner opravlja funkcijo predsednika sveta od 9.2.2004 dalje.

Ob upoštevanju določil drugega in osmega odstavka 28. člena ZPKor Komisija ugotavlja, da pogodba, sklenjena dne 14. marca 1997, to je pred imenovanjem Mirka Vošnerja za predsednika sveta bolnišnice in pred uveljavitvijo ZPKor, ni v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Mnenje številka 7
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar