Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 43

Imenovanje predsednika oziroma člana sveta javnega zavoda za ravnatelja tega javnega zavoda vzpostavi nezdružljivost interesov, če novoimenovani ravnatelj ne odstopi s položaja predsednika oziroma člana sveta šole.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi konflikta interesov na pobudo novinarja Dela, na seji dne 4.7.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 43

  • Imenovanje predsednika oziroma člana sveta javnega zavoda za ravnatelja tega javnega zavoda vzpostavi nezdružljivost interesov, če novoimenovani ravnatelj ne odstopi s položaja predsednika oziroma člana sveta šole.

Obrazložitev

Novinar časopisa Delo je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosil za pojasnilo v zvezi z nezdružljivostjo interesov v primeru imenovanja predsednika sveta glasbene šole za ravnatelja šole. V dopisu navaja, da je svet glasbene šole Grosuplje za ravnatelja šole imenoval predsednika sveta po tem, ko je pridobil pozitivna mnenja občin ustanoviteljic. Komisijo sprašuje ali predsednik sveta zavoda lahko kandidira za ravnatelja zavoda Glasbena šola Grosuplje.

Ravnatelj javnega zavoda (glasbene šole) v smislu 2. odstavka 3. člena ZPKor nima statusa funkcionarja, ker kot član poslovodnega organa ni imenovan s strani državnega organa ali organa lokalne skupnosti, zaradi česar zanj ne veljajo določbe o nezdružljivosti funkcije z drugimi dejavnostmi ZPKor. Za ugotovitev obstoja nezdružljivosti interesov v primeru imenovanja predsednika ali člana sveta šole (javnega zavoda) za ravnatelja šole se uporabljata Zakon o zavodih (Uradni list RS, ŠT. 19/91 do 36/00, v nadaljevanju ZZ) ter Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.115/03- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZOFVI). Oba navedena predpisa urejata pristojnosti sveta javnega zavoda kot organa upravljanja ter način imenovanja, razrešitve in pristojnosti poslovodnega organa zavoda (ravnatelja šole).

Po 29. členu ZZ upravlja zavod svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma v šolah predstavniki staršev. 30. člen ZZ in 48. člen ZOFVI določata pristojnosti sveta zavoda. Svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte zavoda, sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Ravnatelj šole po 49. členu ZOFVI organizira, načrtuje in vodi delo šole, pripravlja program razvoja šole, zastopa in predstavlja šolo,pripravlja predloge aktov, kot so letni delovni načrt, finančni načrt, zaključni račun in je odgovoren za njihovo izvrševanje ter za zakonitost dela, opravlja pa tudi druge izvedbene in poslovodske naloge.

Naloge sveta šole kot organa upravljanja so po vsebini povsem ločene oziroma nezdružljive z nalogami ravnatelja kot poslovodnega organa, saj navedeni organ opravlja tudi nadzorstvene naloge (tudi nad delom ravnatelja), ravnatelj pa izvedbene, iz česar izhaja, da ravnatelj ne more prevzemati nalog, ki so po zakonu dodeljene organu upravljanja, ker bi kot predsednik ali član sveta šole nadziral samega sebe, kar bi povzročilo nezdružljivost interesov, kot jo definira 15. člen Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

V opisanem primeru, ko je svet šole za ravnatelja imenoval predsednika sveta, je bilo imenovanje povsem skladno z zakonsko pristojnostjo sveta šole, nadaljnje opravljanje ravnateljskega dela pa je po mnenju Komisije potrebno ločiti od upravljavskih nalog sveta na način, po katerem predsednik sveta s trenutkom imenovanjem za ravnatelja preneha opravljati naloge predsednika sveta, saj bi v nasprotnem primeru nastopila nezdružljivost interesov.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 43
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar