Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Lobiranje

Lobiranje imenujemo izvajanje vplivanja, ko poskuša posameznik (lobist) vplivati na odločitev odločevalcev (lobirancev), ki so aktivni na področju oblikovanja in sprejemanja zakonodaje ter javnih politik, in pri tem to počne nejavno in v interesu neke interesne organizacije. Komisija je 5. 12. 2010, ko so začele veljati zakonske določbe o lobiranju, ki prvič v Republiki Sloveniji urejajo minimalne pogoje za transparentnost in nadzor lobistične dejavnosti, vzpostavila register lobistov.

Oziroma kot pravi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v 14. točki 4. člena “lobiranje je delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje na odločanje državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, pa tudi na odločanje državnih organov in organov ter uprav lokalnih skupnosti, ter nosilcev javnih pooblastil o drugih zadevah razen tistih, ki so predmet sodnih in upravnih postopkov ter postopkov, izvedenih po predpisih, ki urejajo javna naročila, in drugih postopkov, pri katerih se odloča o pravicah ali obveznostih posameznikov. Za dejanje lobiranja šteje vsak nejavni stik lobista z lobiranci, ki ima namen vplivati na vsebino ali postopek sprejemanja prej navedenih odločitev”.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije omejuje definicijo lobiranja s tem, da odločevalce/lobirance omeji le na državne organe, organe lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil, odločitve pa samo na tiste, ki se nanašajo na sprejemanje predpisov in drugih splošnih aktov ter druge zadeve, ki niso predmet sodnih in upravnih postopkov, postopkov javnih naročil in drugih postopkov, pri katerih se odloča o pravicah ali obveznostih posameznikov. Zakon uvršča v ‘izvajanje vpliva’ prav vsak nejaven stik lobista z lobiranci.

Za zakonito lobiranje po ZIntPK, morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • nejaven stik med lobirancem in lobistom oziroma predstavnikom interesne organizacije,
  • namen vplivanja na odločanje znotraj javnega sektorja v zadevah javnega pomena, in
  • vplivanje oziroma lobiranje se izvaja v interesu, imenu ali na račun določene interesne organizacije.

ZAKONSKE DOLOČBE
56. – 74. člen ZIntPK

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar