Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Darila

Zakaj omejitve pri sprejemanju daril

Z natančno in pregledno ureditvijo področja sprejemanja daril se zmanjšujejo možnosti za neutemeljene očitke in nezaupanje v poštenost uradnih oseb pri izvajanju javne funkcije, javne službe ali dejavnosti v zvezi z njihovim položajem. S sklicevanjem na zakonske določbe pa se po drugi strani uradna oseba lahko izogne morebitnim zadregam ali nesporazumom pri sprejemanju protokolarnih daril in daril, ki se tradicionalno ali običajno izročajo ob določenih dogodkih ali ob opravljanju diplomatskih aktivnosti, ko se uradni osebi ali njeni funkciji spoštovanje in priznanje izkazuje s priložnostnimi darili.

Prepoved in omejitve sprejemanja daril

V skladu s 30. členom ZIntPK uradna oseba ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem svoje funkcije, ali javne službe, ali v zvezi s svojim položajem. Daril v zvezi z opravljanjem funkcije, ali javne službe, ali v zvezi s položajem uradne osebe ne smejo sprejemati tudi družinski člani uradne osebe.

Uradne osebe so:

  • funkcionarji,
  • uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci,
  • uslužbenci zaposleni v Banki Slovenije,
  • poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja.

Družinski člani so zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril veljajo tudi za gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, in so ustanovljene na podlagi zakona.

Izjeme

Protokolarna darila – uradna oseba ali njen družinski član lahko v imenu organa, pri katerem dela, sprejme darila, ki jih podarijo predstavniki drugih državnih organov, drugih držav in mednarodnih organizacij ter institucij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah. Tako darilo, ne glede na vrednost, vedno postane last delodajalca.

Priložnostna darila manjše vrednosti – uradna oseba lahko prav tako sprejme darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih ipd.) ali ob opravljanju diplomatskih aktivnosti, njihova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 eurov, ne glede na obliko darilo in število darovalcev istega darila.

Darila simbolnega pomena – Za darilo v zvezi z opravljanjem dela se ne šteje darilo simbolnega pomena, ki se tradicionalno izroča ob določenih dogodkih (plakete, značke, zastavice, promocijski material in drugi predmeti podobne narave). Za te vrste daril torej prepoved in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril ne veljajo in jih uradna oseba lahko sprejme.

Absolutna prepoved sprejemanja daril ne glede na izjeme

V nobenem primeru (tudi če gre za protokolarno darilo ali priložnostno darilo manjše vrednosti) uradna oseba ali njen družinski član ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem dela:

  • če bi izročitev ali sprejem takega darila pomenila kaznivo dejanje,
  • če je to prepovedano po drugem zakonu ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
  • če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni in vrednostni boni ter kartice in drage kovine,
  • če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog uradne osebe.

V naštetih primerih torej velja absolutna prepoved sprejemanja daril, uradna oseba ali njen družinski član, pa mora tako darilo zavrniti, vrniti darovalcu oziroma z njim ravnati v skladu s predpisi. Tako darilo v nobenem primeru ne sme postati last prejemnika ali njegovega delodajalca.

Ravnanje v primeru sprejema darila in vodenje seznama prejetih daril

Uradna oseba mora v primeru sprejema darila, takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 8 dneh, izpolniti obrazec za evidentiranje prejetega darila in ga izpolnjenega izročiti osebi, ki vodi seznam daril pri subjektu javnega sektorja, v katerem opravlja delo. Prejemnik obrazca ne izpolni v primeru prejema darila zanemarljive vrednosti (vrednost darila pod 50 evri). Če darilo sprejeme družinski član uradne osebe, je uradna oseba dolžna izpolniti obrazec in ga izročiti osebi za vodenje seznama.

Subjekt javnega sektorja je dolžan voditi seznam prejetih daril, ki vsebuje podatke o vrsti in ocenjeni vrednosti darila, darovalcu in drugih okoliščinah izročitve darila. V seznam se vpisujejo podatki o darilih, katerih vrednost presega 50 evrov. Seznam daril je subjekt javnega sektorja dolžan posredovati Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) do 31. marca za preteklo leto preko elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Komisije. Komisija sezname prejetih daril objavlja v katalogu prejetih daril. 

Subjektom javnega sektorja, katerih uradne osebe in njihovi družinski člani v preteklem letu niso prejeli darila v vrednosti nad 50 evrov, Komisiji ni treba posredovati seznama prejetih daril.

Obrazci in katalog prejetih daril organov RS

Normativne določbe

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar