Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev Ustavnega sodišča priznanje Komisiji za obravnavo nasprotja interesov

Ustavno sodišče Republike Slovenije je nedavno potrdilo, da se položaj članov Državnega sveta z vidika nasprotja interesov, ki je urejeno v določbah 37. do 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ne razlikuje tako bistveno, da bi morala biti pravila v zvezi z nasprotjem interesov zanje drugače urejena. Odločitev sodišča je pomembna ne le za Komisijo za preprečevanje korupcije (Komisija), temveč tudi celotno družbo, saj je dokazano nasprotje interesov le še korak do korupcije, zato je ključnega pomena, da imamo jasna pravila in učinkovite mehanizme za njegovo preprečevanje.

Sodišče je določbe presojalo na zahtevo Državnega sveta (DS), ker naj ne bi bile ustrezno prilagojene položaju DS. Položaj DS in delovanja njegovih članov naj bi bil po njihovem mnenju specifičen, zato naj bi potreboval posebno obravnavo glede presoje nasprotja interesov. DS je v svoji zahtevi zatrjeval neskladje izpodbijanih določb z načeli jasnosti in pomenske določljivosti predpisov (2. člen ustave), delitve oblasti (drugi stavek drugega odstavka 3. člena ustave) ter enakosti (drugi odstavek 14. člena ustave), in sicer z vidika njihove uporabe pri delovanju DS oziroma njegovih članov.

Ustavno sodišče je v svoji odločitvi jasno navedlo, da se tudi za državne svetnike uporabljajo določbe ZIntPK, ki veljajo za vse uradne osebe, kot jih opredeljuje ZIntPK. Poleg tega sodišče meni, da obstoječa zakonska ureditev nasprotja interesov zagotavlja ustrezno zamejitev možnih vsebin in ne dopušča arbitrarnega odločanja Komisije. To je ključnega pomena pri obravnavi nedoločnih pravnih pojmov, kot so osebni, poslovni in politični stik (podlaga za ugotavljanje nasprotja interesov), pri čemer – tako sodišče – jih na abstraktni ravni ni mogoče v celoti opredeliti, temveč se njihova vsebina prilagaja raznolikim dejanskim okoliščinam v posameznih primerih. Pri tem pa je naloga Komisije, da tem pojmom da ustrezno vsebino, ki je skladna z zakonom in Ustavo.

Zapisano potrjuje, da je dosedanje delo Komisije temeljito in zakonito, kar je zagotovo koristno za krepitev zaupanja v njeno delo. S tem pa se veča tudi pomen visokih standardov na področju integritete v družbi in pri delovanju javnega sektorja.

Odločitev Ustavnega sodišča priznanje Komisiji za obravnavo nasprotja interesov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar