Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 7. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 7. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 1. 2. 2024, ob 11. uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 5. seje (dopisna seja) senata Komisije in Zapisnika 6. seje senata Komisije
2. Predlog Osnutka Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog Ugotovitev
4. Seznanitev organa o kršitvah ZIntPK in uveljavljanje ničnosti
5. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov in njegovih posledic
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 7. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar