Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Študentje FUDŠ spoznavali institut lobiranja

Vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič je danes o institutu lobiranja usposabljala študente Fakultete za uporabne družbene študije.

Študentom tretjega letnika študija Socialnega managementa je v okviru predmeta Tehnike lobiranja in pogajanj uvodoma predstavila pojem integritete ter pojasnila namen in cilje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ureja institute, za katere je pristojna Komisija. V nadaljevanju se je osredotočila na institut lobiranja in zakonski okvir njegove regulacije.

Pojasnila jim je, da je regulacija predmetnega področja na prvem mestu potrebna zaradi zagotovitve izboljšanja transparentnosti vplivov na formalne centre odločanja v javnem sektorju na državni in lokalni ravni ter Banki Slovenije. Poleg tega je regulacija ključna tudi s ciljem krepitve strokovnosti in argumentov javnega interesa ter zagotovitve enakopravnega dostopa posameznikov in interesnih skupin do formalnih centrov odločanja o zadevah javnega pomena. Pojasnila je pravice in dolžnosti lobirancev in lobistov ter na koncu opozorila na sankcije za primere kršitev določb ZIntPK o lobiranju. Te se raztezajo od pisnega opomina in prepovedi lobiranja za določen čas pa do izbrisa iz registra lobistov in prekrškovnih sankcij do višine 2.000 evrov za fizične osebe zaradi prepovedanih ravnanj in do 100.000 evrov za interesne organizacije, če ne posredujejo poročila, če zanje lobira nekdo, ki ni registriran, ali če lobist po njihovem naročilu ravna v nasprotju s tem zakonom.

Študentje FUDŠ spoznavali institut lobiranja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar