Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaključila postopek glede domnevnih nepravilnostih pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov na Ministrstvu za okolje in prostor

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). Ministrstvom je izdala priporočila, da pri pripravi predpisov z njihovega področja dosledno upoštevajo določbe Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej). Vladi RS je poslala pobudo, naj izvede nadzor nad izvajanjem določb Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej) na ministrstvih, Računskemu sodišču pa pobudo, da izvede nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja pri najemanju zunanjih strokovnjakov pri pripravi predpisov na ministrstvih. Glede svojih pristojnosti kršitev ni zaznala, zato je postopek ustavila.

Komisija je postopek predhodnega preizkusa v zadevi izvedla maja 2021 na lastno pobudo, k zadevi pa je nato priključila tudi obravnavo naknadno prejetih prijav, ki so vsebovale podobne očitke v zvezi z nepravilnostmi pri pripravi zakonodaje na MOP in najemanju zunanjih strokovnjakov na MOP. Prijave so se nanašale na očitke v povezavi z omogočanjem legalizacije črnih gradenj določenih oseb v primeru sprejetja novega gradbenega zakona (GZ)in da GZ ni bil spisan na MOP, pač pa v družbi Neffat, ki zastopa tudi osebe, ki bodo gradnje lahko legalizirale. Takratni minister mag. Andrej Vizjak naj bi na MOP tudi razpustil Službo za sistem okolja in prostora, ki je vse do junija 2020 delovala kot pravna služba ministrstva ter pripravljala besedila predlogov zakonov, nato pa so jo pri tem zamenjali zunanji izvajalci. S tem naj bi tedanji minister neposredno kršil določilo ReNDej, po katerem bi morala zakonodajne predloge pripravljati državna uprava sama. Primer takšne prakse naj bi bil najprej najem dr. Rajka Pirnata z Inštituta za javno upravo za pripravo Zakona o vodah, nato pa v letu 2020 še sodelovanje z družbo SOL.LEX.SUS, ki jo vodi dr. Senko Pličanič, za pripravo besedila GZ.

Tveganja za koruptivno ravnanje in kršitev integritete

Komisija je v predhodnem preizkusu prijave pridobila pojasnila in dokumentacijo, vpogledala pa je tudi v javno dostopne podatke in pregledala očitke prijav. Ugotovila je, da izbor zunanjih strokovnjakov za vse faze priprave predpisov s področja ministrstva kaže na tveganja, povezana s pomanjkanjem strokovnega kadra, ali pa tveganja, da se obstoječega strokovnega kadra ne angažira za izvajanje ene temeljnih pristojnosti ministrstva, tj. priprave predpisov s področja ministrstva. Oboje lahko predstavlja visoko tveganje za koruptivno ravnanje in ravnanje v nasprotju s pričakovano integriteto. Zato je ministrstvom izdala priporočila, da dosledno spoštujejo določila ReNDej glede priprave predpisov ter da naj se na posameznem ministrstvu zagotovijo ustrezni in strokovni kadri, tj. zaposleni na ministrstvu, in ne zunanji strokovnjaki.

Dodatno je Vladi RS podala pobudo za izvedbo nadzora nad izvajanjem določb ReNDej na ministrstvih o doslednem spoštovanju določil ReNDej glede priprave predpisov ter o zagotovitvi ustreznega in strokovnega kadra na posameznem ministrstvu, tj. zaposlenih na ministrstvu in ne zunanjih strokovnjakov. Računskemu sodišču pa je podala pobudo za izvedbo nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja pri najemanju zunanjih strokovnjakov pri pripravi predpisov na ministrstvih.

V zvezi z domnevnimi nepravilnosti pri sklepanju pogodb MOP z zunanjima izvajalcema družbo Neffat in družbo SOL.LEX.SUS pa že poteka postopek pred Policijo.

Komisija zaključila postopek glede domnevnih nepravilnostih pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov na Ministrstvu za okolje in prostor
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar