Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Novo Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij jasno opredeljuje obveznosti funkcionarjev po ZIntPK

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom celostne predstavitve instituta nezdružljivosti funkcij ter učinkovitega tolmačenja posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki ga urejajo, pripravila novo sistemsko pojasnilo. Slednje služi kot pomoč funkcionarjem pri boljšem razumevanju zakonskih določb in obveznosti, ki iz njih izhajajo. Komisija tako pričakuje, da bo novo sistemsko pojasnilo, še posebej zaradi številnih opisanih praktičnih primerov in jasnega pregleda (ne)združljivih funkcij ter članstva in dejavnosti, funkcionarjem služilo kot učinkovit pripomoček pri preprečevanju situacij, v katerih bi lahko prišlo do nezdružljivosti funkcij.

Pomen nezdružljivosti funkcij

Institut nezdružljivosti funkcij v osnovi predstavlja mehanizem prepovedi opravljanja poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi, ter prepovedi članstva in dejavnosti z namenom preprečevanja nastanka okoliščin nasprotja interesov, s čimer se zagotavlja neodvisno, objektivno in nepristransko izpolnjevanje ustavno in zakonsko določenih funkcij.

Načelna prepoved opravljanja poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi, poleg poklicne javne funkcije, je tako torej namenjena zaščiti objektivnega in nepristranskega opravljanja funkcije in varovanju integritete javne funkcije, na konkretni ravni pa vnaprej preprečuje možnost nastanka korupcijskih tveganj.

Prepoved članstva in dejavnosti ob javni funkciji pa se nanaša na članstvo v organih upravljanja, nadzora ali zastopanja določenih subjektov javnega sektorja in tudi zasebnega prava oziroma določa nezdružljivost javne funkcije s članstvom oziroma dejavnostjo v organih teh (praviloma) pravnih oseb. Ta del ureditve nezdružljivosti funkcij je namenjen predvsem zagotovitvi neodvisnega izpolnjevanja ustavno in zakonsko določenih funkcij in preprečevanju koncentracije različnih funkcij v eni in isti osebi, saj slednje pomeni tveganje za nastanek kršitev iz pristojnosti Komisije. Po mnenju Komisije kopičenje funkcij nikakor ni v javnem interesu.

Zakon področje za funkcionarje ureja na splošno

ZIntPK področje nezdružljivosti funkcij ureja zgolj za funkcionarje in na tem področju predstavlja splošni zakon. Določbe ZIntPK glede nezdružljivosti funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti so sicer subsidiarne narave, kar pomeni, da se ZIntPK v javnem sektorju uporablja le, če drug (specialnejši) zakon vprašanj, ki so urejena z ZIntPK, ne ureja drugače. V primeru poslancev se tako primarno na primer uporablja Zakon o poslancih, za področje lokalne samouprave Zakon o lokalni skupnosti, nezdružljivost funkcij predsednika vlade in ministrov v določeni meri ureja Zakon o vladi Republike Slovenije in podobno.

Sistemsko pojasnilo natančno opredeljuje omejitve in izjeme tako za poklicne kot nepoklicne funkcionarje, pri čemer s praktičnimi primeri dodatno opozarja na primere dejavnosti, za katere funkcionarji potrebujejo dovoljenje Komisije, ali dejavnosti, ki ne spadajo med izjeme po določbah ZIntPK.

Novo sistemsko pojasnilo v celoti nadomešča vsa predhodna sistemska pojasnila in vse objavljene tabele o nezdružljivosti funkcij za funkcionarje, dodani pa so tudi praktični primeri, s čimer je sistemsko pojasnilo naravnano bolj priročniško. Dodatno v preglednicah, ki jih ločeno izpostavljamo v nadaljevanju, objavljamo pregled prepovedi članstva in dejavnosti za funkcionarje na državni ravni, za poklicne in nepoklicne župane in podžupane ter za občinske in mestne svetnike.

Sistemsko pojasnilo je dostopno na tej povezavi

TABELA 1: Nezdružljivost funkcij za funkcionarje na državni ravni

TABELA 2: Nezdružljivost funkcij za poklicne (pod)župane

TABELA 3: Nezdružljivost funkcij za nepoklicne (pod)župane

TABELA 4: Nezdružljivost funkcij za občinske in mestne svetnike

Novo Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij jasno opredeljuje obveznosti funkcionarjev po ZIntPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar