Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija ni potrdila sumov nasprotja interesov zoper direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov zoper direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (ZD Ljubljana) Antonijo Poplas Susič. Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je postopek v zadevi ustavila, je pa prijavo odstopila Svetu ZD Ljubljana.

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi ponovne prijave v decembru 2022 (prvič je podobno zadevo zoper direktorico ZD Ljubljana obravnavala že v letu 2020, niti takrat kršitev ni ugotovila). Iz očitkov v prijavi je izhajalo, da je direktorica ZD Ljubljana, kjer torej opravlja poslovodno funkcijo, obenem vpisana tudi kot edina ustanoviteljica Zdravstvenega zavoda Multimedicus, v katerem prav tako opravlja poslovodno funkcijo.

Komisija je v okviru postopka vpogledala v sodni register in aplikacijo Erar ter za dodatna pojasnila in dokumentacijo zaprosila tudi ZD Ljubljana. Ugotovila je, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije, zato je postopek ustavila. Ker pa je hkrati ugotovila, da zadeva vsebuje znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov, je prijavo odstopila v pristojno reševanje / informacijo Svetu ZD Ljubljana.

Pomemben je že zgolj videz nasprotja interesov

Komisija dodatno pojasnjuje, da zgolj na podlagi hkratnega opravljanja dveh funkcij oziroma dejavnosti še ne moremo govoriti o nasprotju interesov – v konkretnem primeru torej o morebitnem nasprotju interesov pri hkratnem opravljanju poslovodne funkcije javnega zavoda in zasebnega zavoda. Pri nasprotju interesov gre namreč za konkretna ravnanja uradnih oseb pri opravljanju njihovih javnih nalog in zato je okoliščine nasprotja interesov vedno treba presojati z vidika posameznega primera, pri čemer mora presoja teh okoliščin temeljiti na realnih oziroma opredmetenih (pred)postavkah, povezanih z dejanskimi pristojnostmi in odločevalsko močjo oziroma pozicijo osebe v vsakem primeru posebej.

Konkretno to na primer pomeni, da se mora uradna oseba izločiti iz kakršnega koli odločanja o sodelovanju javnega zavoda s poslovnimi subjekti, s katerimi je sama osebno, poslovno ali politično povezana, saj bi njeno takšno udejstvovanje pomenilo vsaj videz nasprotja interesov. Komisija očitke o nasprotju interesov vedno preverja z vso resnostjo, saj je dokazana kršitev dejanskega nasprotja interesov pri uradni osebi le še korak do korupcije.

Komisija ni potrdila sumov nasprotja interesov zoper direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar