Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Novela zakona o SDH kot prva uvaja sankcije za kršitve integritete

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A), ki začne veljati v soboto, 19. 11. 2022, pridobila pomembno priznanje glede svojih pristojnosti pri obravnavi kršitev integritete in nasprotja interesov. ZSDH-1A namreč zdaj med drugim določa, da osebe, ki kršijo integriteto, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ne morejo več zasedati mest v nadzornih svetih ali upravah družb SDH in družb v njihovem upravljanju. Hkrati je Komisija po 10 letih ponovno pristojna za obravnavo sumov kršitev nasprotja interesov poslovodnih oseb ter članov organov upravljanja, vodenja in nadzora v teh družbah.

Novela ZSDH-1A  sicer uvaja rešitve, ki bodo zagotovile nemoten prenos in upravljanje premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank na SDH. Poleg tega se bo uveljavilo bolj transparentno upravljanje podjetij v državni lasti v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporacijskega upravljanja. Uvaja pa zakon še druge, za Komisijo izredno pomembne novosti, ki jih je Komisija v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije Ministrstvu za finance podala v okviru javne razprave.

»Prepoved kandidature v nadzornih svetih in upravah družb pod okriljem SDH za osebe, ki so že pravnomočno kršile integriteto ali pa jo bodo v prihodnje, je prva takšna sankcija za kršitelje. S tem smo naredili premik bliže temu, da integriteta v našem prostoru postane standard tudi v praksi. Prav tako je z vrnitvijo pristojnosti za presojo nasprotja interesov, ki sicer predstavlja le še korak do korupcije, poplačan naš trud pri obravnavi področja v zadnjem desetletju,« je ob tem izpostavil predsednik Komisije dr. Robert šumi.

Kršitev integritete tudi kot razlog za odpoklic

Na novo oziroma ponovno pridobljene pristojnosti Komisije ZSDH-1A uvaja v 21., 39., 44., 46. in 59. členu. V njih so za skupščinske odločitve o imenovanju članov organov nadzora s kapitalsko naložbo države na novo dodane zahteve, da:

– Komisija za člane nadzornih svetov družb v upravljanju SDH ter SDH in uprave SDH s pravnomočnim aktom ni ugotovila kršitve integritete po ZIntPK;

– kandidati niso v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje ZIntPK;

– mora SDH redno preverjati izpolnjevanje meril in kriterijev članov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države in v primeru ugotovitve neizpolnjevanja takoj začeti postopke za odpoklic člana nadzornega sveta;

– je za obravnavo sumov kršitev dolžnega izogibanja nasprotju interesov poslovodnih oseb, članov organov upravljanja, vodenja in nadzora v SDH in družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, pristojna Komisija.

Novela zakona o SDH kot prva uvaja sankcije za kršitve integritete
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar