Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 36. seje senata KPK (dopisna seja)

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 36. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 29. 9. 2022, z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog za uvedbo postopka preiskave glede ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov in njegovih posledic
2. Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do dne, 29. 9. 2022 do 12.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 26. 9. 2022 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
David Lapornik, namestnik predsednika

Sklic 36. seje senata KPK (dopisna seja)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar