Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaključila postopek v zvezi s sumi nasprotja interesov zoper predsednika uprave Telekoma Slovenije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov zoper predsednika uprave Telekoma Slovenije, d. d., Cvetka Sršena. Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je zadevo ustavila.

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave v letu 2021. Iz očitkov v prijavi je izhajalo, da naj bi bil Cvetko Sršen kot predsednik uprave Telekoma Slovenije, d. d., v nasprotju interesov pri postopku imenovanja uprave družbe GEN-I, d. o. o., saj je v obdobju prejetih prijav opravljal tudi funkcijo člana oziroma predsednika nadzornega sveta družbe GEN energija, d. o. o. Komisija je v okviru postopka vpogledala v bazo podatkov AJPES in za dodatna pojasnila zaprosila tudi Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Ugotovila je, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije, zato je postopek ustavila. Ker pa je hkrati ugotovila, da zadeva vsebuje znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov, je prijavo odstopila v nadaljnje reševanje SDH.

ZIntPK namreč v 3. členu ureja subsidiarno uporabo zakona. V primeru, da drug zakon ureja določeno področje, se ZIntPK ne uporablja. Tak drug zakon je tudi Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014, v nadaljevanju ZSDH-1). ZSDH-1 v 2. oddelku 6. poglavja ureja dolžnost razkritja in izogibanja nasprotja interesov. V osmem odstavku 59. člena je določeno, da se ta člen smiselno uporablja tudi za ravnanje zunanjih pravnih in fizičnih oseb, ki za SDH izvajajo pogodbene ali svetovalne storitve, ter za člane organov vodenja ali nadzora, prokuriste in osebe na vodstvenih položajih v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, pri čemer so organi, pristojni za odločanje skladno s petim odstavkom tega člena, organi družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv. Telekom Slovenije, d. d., in GEN energija, d. o. o., sta gospodarski družbi, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, in zato za konkretni primer glede morebitnega ugotavljanja nasprotja interesov Komisija ni pristojna.

Komisija zaključila postopek v zvezi s sumi nasprotja interesov zoper predsednika uprave Telekoma Slovenije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar