Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključek postopka v zadevi Ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Izola v letih od 2018 do 2020

Komisija je v letu 2021 na podlagi prejete prijave o sumu nepravilnosti pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Izola v letih od 2018 do 2020 na področju nasprotja interesov izvedla predhodni preizkus. Komisija je v predhodnem preizkusu preučila Končno poročilo o opravljenem nadzoru »Ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Izola v letih 2018-2020«, ki ga je izdal Nadzorni odbor Občine Izola (v nadaljevanju NO).

Komisija se je osredotočila na dva pravna posla, ki ju je Občina Izola sklenila z dvema gospodarskima družbama. V postopku je pridobila vso relevantno dokumentacijo ter vpogledala v zakonodajni okvir in javno dostopne medijske spletne strani, pri čemer je ugotovila, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije ali kršitve predpisov iz pristojnosti drugih organov. Komisija namreč nima revizijskih pristojnosti in v zvezi z navedbami NO glede (ne)gospodarnosti oziroma (ne)ekonomičnosti razpolaganja s stvarnim premoženjem presojo prepušča Računskemu sodišču, ki prav tako razpolaga s prijavo v predmetni zadevi. Prav tako je že sam NO z vidika lastne pristojnosti izdal Občini Izola številna priporočila.

Dodatno Komisija ugotavlja, da se določbe ZIntPK, ki urejajo institut nasprotja interesov, skladno s 40. členom v obravnavanem primeru ne uporabljajo, saj je izločitev urejena z drugim zakonom. Po mnenju Komisije je bila zagotovljena zadostna preglednost vodenja postopkov in sprejemanja odločitev. Glede ravnanja Občine Izola, ki se nanaša na nevključitev protikorupcijske klavzule v pogodbah iz leta 2018, uvedba postopka o prekršku ni več dopustna, saj je od dneva storitve prekrška preteklo več kot 2 leti (42. člen ZP-1). 

Zaključek postopka v zadevi Ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Izola v letih od 2018 do 2020
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar