Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Stališče Komisije glede javnih nastopov funkcionarjev v predvolilnem času

Ob začetku leta, v katerem se bomo večkrat podali na volišča, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v okviru svoje vloge krepitve integritete in delovanja pravne države podaja stališče glede javnih nastopov funkcionarjev, tako tistih s politično funkcijo kot tudi funkcionarjev iz neodvisnih institucij, v predvolilnem obdobju. 

Glede na trenutno stanje precejšnje politične polarizacije slovenske družbe in ob dejstvu, da je obenem velik del državnih funkcij in visokih položajev v državi političnih, Komisija poudarja, da mora – ob upoštevanju ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja, zbiranja in združevanja – vsak funkcionar, ne glede na politično pripadnost ali simpatiziranje z določeno politično opcijo, pri opravljanju funkcije in javnem nastopanju ves čas opravljanja funkcije ravnati profesionalno, odgovorno, transparentno in v javno korist ter tako prispevati h krepitvi lastnega ugleda, ugleda organa, v katerem opravlja funkcijo, in ugleda Republike Slovenije. 

Pomembno ohranjanje (videza) neodvisnosti institucij

Taka drža velja tudi za funkcionarje neodvisnih institucij. V obdobjih pred volitvami, ko je javnost posebej občutljiva na politično pripadnost in okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost, ima funkcionar neodvisne institucije še posebej veliko odgovornost za ohranjanje ne samo dejanske neodvisnosti, ampak tudi videza neodvisnosti funkcionarja samega in institucije, v kateri opravlja funkcijo. V tem smislu mora vsakokrat oceniti, ali lahko njegovo ravnanje, na primer udeležba na nekem dogodku, negativno vpliva na prej omenjeni videz neodvisnosti. Pri odločanju o tovrstnem javnem udejstvovanju mora vedno tehtati, ali je njegova udeležba na dogodku dejansko v javnem interesu ali prevladuje njegov zasebni interes. 

Predstavljanje poslanstva in zastopanje vrednot institucije, v kateri opravlja funkcijo, je sicer neodtujljiv del opravljanja funkcije vsakega funkcionarja, tudi funkcionarjev neodvisnih institucij. Z izjemo tehtnih primerov – ko gre za izvajanje poslanstva institucije, ki je transparentno in enakopravno vključuje vse – pa lahko aktivna udeležba in sodelovanje funkcionarjev neodvisnih institucij na dogodkih političnih strank nedvomno ogroža vsaj videz neodvisnosti funkcionarja in institucije, ki jo predstavlja. V občutljivem predvolilnem obdobju pa je lahko videz neodvisnosti okrnjen tudi pri sodelovanju na dogodkih v organizaciji civilne družbe, a je v teh primerih za presojo negativnih učinkov treba pretehtati več dejavnikov in tovrstnega sodelovanja ni mogoče vnaprej označiti kot problematičnega. 

Vsi funkcionarji odgovorni za krepitev zaupanja v delovanje javnega sektorja 

Komisija poziva tudi funkcionarje, katerih funkcije so že v osnovi politične, da skrbijo za ustrezno raven politične debate in se vzdržijo ravnanj, ki bi dodatno krnila ugled – tako osebni kot ugled institucije – in poglabljala nezaupanje javnosti v delovanje javnega sektorja. Tudi ti funkcionarji namreč v predvolilnih aktivnostih predstavljajo ne le sebe kot političnega kandidata, pač pa tudi institucijo, v kateri opravljajo funkcijo. Hkrati je pomembno, da izvajanje aktivnosti v svojstvu opravljanja funkcije ustrezno ločijo od aktivnosti, povezanih s politično kampanjo, in zasebnih interesov ne vpletajo v opravljanje javne funkcije. 

Vsi funkcionarji, tako tisti s politično funkcijo kot tisti iz neodvisnih institucij, so namreč dolžni ravnati in se vesti tako, da krepijo zaupanje javnosti v lastno integriteto in v integriteto institucij, ki jih predstavljajo, ter prispevajo h krepitvi integritete javnega sektorja. Ugled in integriteta javnega sektorja ne smeta biti vsakokratna žrtev predvolilnih bojev. 

Stališče Komisije glede javnih nastopov funkcionarjev v predvolilnem času
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar