Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sprejet nov poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je danes na 42. seji senata Komisije, soglasno (v sestavi predsednik dr. Robert Šumi ter namestnika predsednika Simon Savski in mag. Uroš Novak) sprejel nov poslovnik Komisije.

Poslovnik ureja organizacijo in poslovanje Komisije, pravila za postopanje s prijavami, vključno z merili za sprejem prijave v obravnavo oziroma za zavrnitev, zavrženje ali odstop prijave drugemu organu, merila za določanje vrstnega reda obravnave prijav oziroma za uvedbo postopka na lastno pobudo, način odločanja o obravnavi posameznih zadev, postopek vpogleda v spis, način obveščanja javnosti in podrobneje ureja druge postopke, s katerimi Komisija uresničuje svoje naloge v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. 

Poslovnik bo stopil v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in bo nadomestil leta 2012 sprejeti poslovnik. 

Sprejet nov poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar