Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 41. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 41. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 11. 2019, ob 8.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 39. in 40. seje senata komisije
2. Akt o dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje korupcije
3. Obravnava Poročila o delu na področju lobiranja za leto 2018
4. Pobuda določenemu ministrstvu
5. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
6. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
7. Seznanitev senata o opravljanju poklicne dejavnosti
8. Obravnava Predloga za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega nasprotja interesov
9. Pojasnilo v zvezi s 26. členom ZIntPK
10. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 41. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar