Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Se državni svetniki izogibajo glasovanju o spremembah svojega etičnega kodeksa?

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je začudena nad odločitvijo državnih svetnikov, da na 18. seji Državnega sveta ne obravnavajo sprememb svojega etičnega kodeksa. Navedeni razlog za umik z dnevnega reda, da obstajajo pomisleki in vprašanja, na katera ni bilo moč odgovoriti, je za komisijo presenečenje, saj v razgovorih s komisijo državni svetniki niso izrazili obstoja odprtih vprašanj na to temo, še več, komisija je v razgovorih z državnimi svetniki odgovorila na vsa zastavljena vprašanja in dileme. Hkrati je Interesna skupina lokalnih interesov, ki je bila predlagateljica umika te točke z dnevnega reda, sama že potrdila besedilo sprememb kodeksa. Z besedilom sprememb pa so se strinjale tudi druge interesne skupine. 

Komisija je zato neprijetno presenečena nad izidom glasovanja o umiku obravnave te točke, kjer je od 26 glasujočih 21 državnih svetnikov glasovalo za umik, le 1 državni svetnik pa je bil proti umiku.

 
Državni svetniki se očitno še vedno ne zavedajo v celoti pomena, ki ga ima lahko kodeks etike za institucijo, in slednjega, kljub temu, da poudarjajo, da imajo težave s prepoznavanjem nasprotij interesov, ne želijo dopolniti prav z določbami o nasprotju interesov. Pri tem velja opomniti, da veljajo, neodvisno od kodeksa, za državne svetnike določbe ZIntPK o nasprotju interesov, ki jih bo komisija še naprej ustrezno izvajala tudi v primeru državnih svetnikov. Dodatne določbe v kodeksu bi bile državnim svetnikom, poleg splošnega ozaveščanja, tudi v pomoč in oporo za lažjo presojo, ali v neki situaciji lahko pride do nasprotja interesov.

Sprejem kvalitetnega etičnega kodeksa Državnega sveta je obenem tudi eno od priporočil Skupine držav Sveta Evrope za boj proti korupciji (GRECO), ki ga je ta podal Sloveniji v ocenjevanju leta 2012 (priporočilo i[1]). Državni svet je v odziv na priporočila GRECO svoj kodeks etike sprejel, a je GRECO ob ponovnem pregledu ugotovil nekatere pomanjkljivosti, med drugim, da je kodeks potrebno dopolniti z določbami o dolžnem izogibanju nasprotja interesov.

Komisija je bila zaprošena za predstavitev GRECO priporočil državnim svetnikom, zlasti omenjenega priporočila, in se je v zvezi s tem udeležila nekaj sej Mandatno-imunitetne komisije Državnega svet (v nadaljevanju: MIK) ter podala komentarje na predlog dopolnitev kodeksa etike, ki ga je vložila državna svetnica Lidija Jerkič.

15. maja 2019, po tem, ko je MIK potrdila besedilo dopolnitev etičnega kodeksa, je Državni svet pred začetkom seje, na predlog Interesne skupine lokalnih interesov izglasoval umik te točke z dnevnega reda seje.

[1] Glej Poročilo o Republiki Sloveniji, ki ga je GRECO sprejel na skupščinskem zasedanju 19. oktobra 2012. Poročilo je dostopno na povezavi https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ca70c

Se državni svetniki izogibajo glasovanju o spremembah svojega etičnega kodeksa?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar