Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo komisije glede prikaza transakcij v Erarju – osebni in poslovni transakcijski račun

Ljubljana, 21. januarja 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) podaja naslednje pojasnilo, ker je prejela več vprašanj, vezanih na javno objavo podatkov v spletnem orodju Erar, o plačah in drugih prejemkih posameznikov, ki so v delovnem razmerju z določenim subjektom (na primer z določeno fakulteto) in imajo hkrati tudi registriran poslovni subjekt kot fizična oseba – zasebnik, ki opravlja dejavnost oziroma je samostojni podjetnik (s.p.).

Komisija pojasnjuje, da je ključno vprašanje, vezano na objavo podatkov o plačah in drugih prejemkih posameznika v spletnem orodju Erar, vprašanje, ali je subjekt, pri katerem je ta posameznik zaposlen, vpisan v Register zavezancev za informacije javnega značaja, ki ga, na podlagi določb zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, vodi Agencija RS za javnopravne evidence (AJPES).

Posameznik, ki ima registriran s.p., je vpisan v Poslovni register Republike Slovenije (poslovni register), podatki iz poslovnega registra pa so javno dostopni na spletnem portalu AJPES-a, med drugim tudi podatek o številki transakcijskega računa in banka, pri kateri je odprt.

Pravna podlaga za javno objavo transakcijskih računov je podana v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ter Aktu o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov, po katerih so podatki o transakcijskih računih samostojnih podjetnikov in zasebnikov, vpisanih v poslovni register, javni in brezplačno dostopni preko spletnega portala AJPES.

Podatke o pravnih subjektih komisija za spletno orodje Erar pridobiva tudi iz registrov, ki jih vodi AJPES, iz seznama davčnih zavezancev, od Uprave RS za javne plačila (UJP), s strani Ministrstva za finance, Uradnega lista Republike Slovenije, Finančne uprave RS in Urada RS za preprečevanje pranja denarja. Do objavljenih podatkov v Erarju se komisija ne opredeljuje in tudi ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost. Iz podatkov, ki se izpišejo med zadetki, ne izhaja nujno tudi zaključek, da je bil prejemnik sredstev iz sektorja države tudi končni koristnik teh sredstev (grafi v rubriki »transakcije« v spletnem orodju Erar natančno prikazujejo podatek o tem, kdo je bil prejemnik javnih sredstev). Erar prikazuje podatke o izplačilih. Celovita informacija o podlagi za konkretno izplačilo se lahko pridobi pri posameznem proračunskem uporabniku.

Spletno orodje Erar omogoča javni vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, ki se nanašajo na blago in storitve, plače, socialne prejemke, pokojnine, subvencije, štipendije in tako dalje. Namen javnosti denarnih tokov med javnim in zasebnim povečuje odgovornost nosilcev javnih funkcij za smotrno in učinkovito porabo javnih sredstev, omogoča argumentirano razpravo o sprejetih in načrtovanih investicijah ter zmanjšuje tveganja za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, predvsem pa omejuje sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientelizem.

Razlog za objavo podatkov o plačah in drugih prejemkih posameznikov, ki so v delovnem razmerju z določenim subjektom (na primer z določeno fakulteto), hkrati pa imajo tudi registriran poslovni subjekt (na primer »popoldanski s.p.«), v spletnem orodju Erar je v tem, da posameznik, ki je v delovnem razmerju s subjektom, vpisanim v Register zavezancev za informacije javnega značaja, isti transakcijski račun uporablja hkrati tudi za poslovni namen (ker ima registriran s.p.) in je kot tak vpisan v Register transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES, ta podatek pa je tudi javno dostopen na njegovi spletni strani. Spletno orodje Erar te podatke zgolj povzema iz AJPES-a in UJP-a. Tudi UJP na spletni strani v spletnem orodju Transakcije zavezancev informacij javnega značaja oziroma TZIJZ objavlja te podatke, in sicer kot podatke o poslovnem subjektu.

Iz zgoraj navedenega razloga se v spletnem orodju Erar, ki podatke zajema tudi iz AJPES-a in UJP-a kot podatkovnih virov, transakcije, ki so bile namenjene posamezniku, ne morejo ločiti od tistih, ki so bile namenjene poslovnemu subjektu. Če torej posameznik, ki ima registriran tudi poslovni subjekt, uporablja isti transakcijski račun tako za svoj osebni kot tudi za poslovni namen, bodo vse transakcije, ki jih na ta račun nakaže subjekt, vpisan v Register zavezancev za informacije javnega značaja, javno objavljene v spletnem orodju Erar.

V zvezi z navedenim lahko posameznik sprejme odločitev, da pri svojem ponudniku plačilnih storitev spremeni svoj transakcijski račun, kar pomeni, da bo imel dva ločena transakcijska računa; enega kot samostojni podjetnik oziroma zasebnik, ki opravljajo dejavnost, in ga bo uporabljal za poslovni namen in drugega kot posameznik, ki ga bo uporabljal le za svoj zasebni namen.

 

Pojasnilo komisije glede prikaza transakcij v Erarju – osebni in poslovni transakcijski račun
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar