Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Priporočila nadzornemu svetu družbe v stoodstotni lasti Republike Slovenije

Ljubljana, 15. februarja 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na podlagi lastne pobude začela postopek ugotavljanja nepravilnosti v postopku izbire predsednika/člana uprave družbe v stoodstotni lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju: družba).

Tekom postopka je komisija na podlagi zbranih dejstev ugotovila več tveganj in nadzornemu svetu družbe (oziroma nominacijski komisiji nadzornega sveta družbe), na podlagi 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) podala sledeča priporočila:

1) da v primerih, ko ta s kandidatom opravi ustni razgovor, zagotovi transparentnost, preverljivost in sledljivost postopka na način, da o razgovoru pripravi zapisnik ali pisni povzetek razgovora s kandidatom ter da zagotovi, da so z vsemi kandidati razgovori opravljeni na enak način (torej, da so kandidatom zastavljena tudi enaka osnovna vprašanja) oziroma z enakim postopkom, v smotrnem časovnem okviru postopka (komisija meni, da ni sprejemljivo, da je z enim od kandidatov razgovor opravljen več kot mesec dni za razgovori z drugimi kandidati);

2) da se za vsakega izmed kandidatov pripravi nominacijsko poročilo v enaki obliki ter se v nominacijskem poročilu jasno in z utemeljitvijo opredeli do primernosti/neprimernosti posameznega kandidata ter da je nominacijsko poročilo podpisano s strani članov nominacijske komisije;

3) da v vseh primerih oblikovanja ožjih krogov kandidatov pred samo izvedbo nominacijska komisija oziroma nadzorni svet družbe uradno sprejme dokumentirana konkretna merila in kriterije (na seji z zapisnikom in prilogo o merilih in kriterijih), na podlagi katerih bo ocenjevala kandidate ter jih uvrščala v nadaljnje – ožje kroge izbora;

4) da zapisnike sej piše nemudoma po opravljenem zasedanju oz. v smotrnem časovnem okviru (komisija meni, da ni sprejemljivo, da se zapisnik seje napiše več kot mesec dni po opravljeni seji).

Obrazložitev

Iz prejete dokumentacije in vseh pojasnil, ki jih je komisiji posredovala družba izhaja, da je nominacijska komisija nadzornega sveta družbe (v nadaljevanju: nominacijska komisija) v skladu z zakonskimi določili dne 20. 10. 2016 objavila mednarodni razpis za predsednika uprave družbe in/ali člana uprave družbe. Razpis je potekel dne 4. 11. 2016. Nominacijska komisija je na seji dne 9. 11. 2016 preverila pravočasnost in popolnost prejetih vlog in ugotovila, da je bilo 15 vlog kandidatov pravočasnih, ena pa prepozna. Izmed vseh vlog se je za predsednika uprave družbe prijavilo 9 kandidatov, za člana uprave družbe pa 16 kandidatov. Z namenom preverjanja popolnosti prejetih vlog je nominacijska komisija sestavila preglednico za vnos dokazil in preverjanje o izpolnjevanju zahtevanih pogojev za vsakega posameznega kandidata. Nominacijska komisija je na opisan način pripravila tabelo z navedenimi zahtevanimi formalnimi pogoji ter oceno pogojev za vsakega izmed kandidatov. Nominacijska komisija je za vse kandidate v tabeli opredelila, da izpolnjujejo pogoj o delovni dobi in izkušnjah in pogoj o delovnih izkušnjah na vodstvenih položajih.

V nadaljevanju je nominacijska komisija iz postopka izločila vloge kandidatov, ki niso izpolnjevali zahtevanih pogojev (teh je bilo 6), preostalih 9 kandidatov pa uvrstila v ožji krog in jih povabila na informativni razgovor. Dva (2) izmed vabljenih kandidatov sta po prejetju vabila na razgovor od kandidature odstopila. Nominacijska komisija je po opravljenih razgovorih s sedmimi (7) kandidati za šest (6) izmed njih pripravila nominacijsko poročilo o primernosti. Pri tem je s tremi (3) kandidati razgovor opravila dne 22. 11. 2016, s tremi (3) dne 28. 11. 2016, z eno (1) kandidatko pa šele dne 11. 1. 2017. Z zadnjo navedeno kandidatko razgovora ni opravila celotna nominacijska komisija, ampak zgolj član nominacijske komisije oz. predsednik nadzornega sveta družbe, zanjo pa tudi ni bilo pripravljeno nominacijsko poročilo v enaki obliki kot za ostale kandidate. Pri tem je potrebno opozoriti, da sicer nobeno izmed šestih (6) nominacijskih poročil ne vsebuje podpisov članov nominacijske komisije in ne vsebuje opredelitve nominacijske komisije o tem, ali je kandidat ocenjen kot primeren ali neprimeren, kljub temu da dokument navedeno rubriko predvideva. V nadaljevanju je nominacijska komisija sprejela odločitev, da se z namenom presoje kompetenčnega profila kandidatov in presoje kompatibilnosti posameznih članov uprave najame kadrovsko agencijo.

Nominacijska komisija je po opravljenih razgovorih s sedmimi (7) kandidati oblikovala drugi ožji krog potencialnih kandidatov za predsednika oziroma člana uprave družbe in vanj uvrstila štiri (4) kandidate. Iz dokumentacije, ki jo je komisiji posredovala družba, je razvidno le, da je bil dne 11. 1. 2017 opravljen razgovor s kandidatko, medtem ko ni razvidnega zapisa niti nominacijskega poročila za kandidatko za prvi, niti drugi ožji krog. Za ostale tri (3) kandidate so sestavljena nominacijska poročila, ki so bila pripravljena ob prvem razgovoru v prvem ožjem krogu, dne 22. 11. ali 28. 11. 2016. Zapisnikov kakršnihkoli dodatnih razgovorov s kandidati družba komisiji ni posredovala. Dokumentacija, ki jo je komisiji v povezavi s postopkom izbora in imenovanja predsednika/člana uprave posredovala družba, ne pojasnjuje niti meril niti kriterijev niti načina izbora štirih (4) kandidatov (izmed sedmih), ki jih je nominacijska komisija uvrstila v drugi ožji krog in zanje predlagala presojo kompetenc pri izbrani kadrovski agenciji.

Komisija meni, da je navedena faza postopka uvrstitve kandidatov v drugi ožji krog potekala netransparentno in nesledljivo, nominacijska komisija ni imela sprejetih meril in kriterijev, na podlagi katerih je izmed sedmih (7) v drugi ožji krog uvrstila štiri (4) kandidate. Hkrati iz Zapisnika 22. redne seje nadzornega sveta družbe z dne 28. 3. 2017 izhaja, da naj bi nominacijska komisija ob pričetku svojega dela na podlagi dobrega poznavanja poslovanja družbe in preteklih izkušenj določila opis del in nalog, pristojnosti in odgovornosti, pogoje in kompetence ter osebnostne lastnosti in sposobnosti, ki jih mora poleg izpolnjevanja formalnih zakonskih pogojev imeti kandidat za predsednika oziroma člana uprave (določitev ciljnega profila predsednika oz. člana uprave). Navedeno sicer iz dokumentacije, ki jo je komisiji posredovala družba, ni razvidno. Očitno pa je bil kompetenčni profil določen, saj so po vnaprej določenem kompetenčnem profilu kandidate ocenjevali tudi v izbrani kadrovski agenciji. Določene lastnosti je možno razbrati zgolj iz določenih rubrik nominacijskega poročila za posamezne kandidate ter iz tabel, v katerih je nominacijska komisija preverjala popolnost vlog kandidatov.

Na tem mestu komisija izpostavlja in opozarja na pomembnost sprejetja in zapisa ustreznih meril in kriterijev za izločitev kandidatov, ki sicer izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje za zasedbo delovnega mesta člana/predsednika uprave družbe, iz nadaljnjega postopka. Tako kot opisano zgoraj, iz dokumentacije, ki jo je komisiji posredovala družba, ni razvidno, na podlagi česa so bili v najožji – tj. drugi ožji krog – uvrščeni zgolj štirje (4) kandidati od sedmih (7), za katere je nominacijska komisija ugotovila, da sicer zakonsko predpisane pogoje izpolnjujejo. Enako, določitev kompetenčnega profila za delovno mesto člana/predsednika uprave družbe ni nikjer pisno zabeležena, med posredovano dokumentacijo komisija tudi ni zasledila dokumenta, ki bi kompetenčni profil kandidata določal.

Vse navedeno ne govori v prid najvišjim standardom transparentnosti in sledljivosti postopka izbora člana/predsednika uprave družbe. Za štiri (4) kandidate, od tega dva (2) kandidata za mesto predsednika uprave družbe, dva (2) pa za mesto člana uprave družbe, je izbrana kadrovska agencija pripravila poročila o presoji kompetenc (ki jih je kadrovski agenciji vnaprej posredoval nadzorni svet družbe oz. nominacijska komisija), pripravila pa je tudi tri match-up poročila, v katerih je ocenjevala ujemanje med kandidati. Na podlagi navedenega je bila kot najprimernejša za delovno mesto predsednika uprave družbe izbrana kandidatka, medtem ko za mesto člana uprave družbe ni bil izbran nihče.

Priporočila nadzornemu svetu družbe v stoodstotni lasti Republike Slovenije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar