Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Transparentnost, naravni sovražnik korupcije

Ob izidu novega Indeksa percepcije korupcije je predsednik GRECO, Marin Marčela, spregovoril o pomembnosti boja proti korupciji. Med drugim je povedal:

»Da bi bil uspeh boja proti korupciji možen, so potrebni trije bistveni elementi: trajno politično voljo; strateško, celovito in usklajeno protikorupcijsko politiko; in najvišjo raven transparentnosti v političnem, upravnem in gospodarskem življenju. Transparentnost je pravzaprav naravni sovražnik korupcije in zlorabe moči. Visoka stopnja transparentnosti pri opravljanju javnih zadev in v zasebnih podjetjih je temelj za preprečevanje korupcije, prav tako tudi pravica do izražanja nasprotnih mnenj in resnično neodvisni mediji. Brez transparentnosti ni učinkovitega boja proti korupciji.

Zakonodaja v zvezi z dostopom do informacij mora biti enostavno dostopna in ne sme vključevati dolgotrajnih in zapletenih postopkov ali pogojev, ki omejujejo ali ovirajo dostopnost do informacij. Na primer, če so državljani in mediji vedno dolžni vložiti zahtevo za dostop do informacije v pisni obliki in / ali se sklicevati na »neposreden in legitimni interes«, to ne podpira upravne odprtosti. Prost dostop do informacij bi moralo biti pravilo, zadrževanje informacij pa izjema.

GRECO je veliko pozornosti namenili tistim, ki so, proti vsem pričakovanjem in v dobri veri, prijavili sum korupcije in druge zlorabe v javni upravi in zasebnih podjetij, tako imenovanim žvižgačem. Oni so generatorji transparentnosti, kjer obstajajo močna nagnjenja, da se umazanija pomete (ali celo zadrži) pod preprogo. Žvižgaštvo je pomembno orodje za povečanje odgovornosti; gojenje kulture integritete; odvračanje od zlorabe; krepitev boja proti slabemu upravljanju na splošno in še posebno korupciji.

Prijavitelji so pogosto izpostavljeni odpuščanju. Zato so ustrezni ukrepi za zanesljivo zaščito prijaviteljev pred kakršno koli obliko povračilnih ukrepov ključnega pomena. Prav tako je izredno pomemben obstoj mehanizma za preiskovanje pritožb zaradi povračilnih ukrepov in za zagotovitev pravnega varstva.

Transparentnost igra tudi odločilno vlogo glede imunitet, ki jih v nekaterih državah uživajo nekatere kategorije nosilcev javnih funkcij in / ali izvoljeni predstavniki. Te imunitete – v preiskavah, pregonu ali sojenjih za kazniva dejanja – predstavljajo večje ovire v boju proti korupciji. GRECO je zato številu držav izdal priporočilo, da naj bistveno skrajšajo sezname ali kategorije tistih, ki prejemajo imunitete. Zlasti postopki odvzema imunitete poslancem morajo postati bolj pregledni, jasni in predvsem manj spolitizirani. Kazenske preiskave, pregon in sojenja se morajo izvajati brez kakršnega koli političnega vpliva.

Zaposlovanje in razvoj kariere vodilnih v javnih službah sta pogosto preveč skrivnostna, okužena s favoriziranjem ali celo nedopustnim vplivanjem, ne temeljita na zaslugah in na jasnih merilih za ocenjevanje kandidatov. Treba pa je povedati, da si številne države na tem področju resno prizadevajo za izboljšanje.

Transparentnost je tudi osnovno načelo, ko pride do težkega vprašanja navzkrižja interesov. Uradniki bi morala delovati v interesu javnosti in ne v zasebnem interesu. Če naj bi nosilci javnih pooblastil vloži izjave o premoženju, prihodkih, dolgovih in deležih, kot se zdaj vedno pogosteje dogaja, bodo dejanska in potencialna nasprotja interesov – kot tudi nepojasnjeno bogastvo – lažje prepoznana. Če bodo takšni postopki pravilno izvedeni in spremljani, lahko postanejo močno orožje v boju proti korupciji.

Bistvenega pomena je tudi transparentnost financiranja političnih strank in volilnih kampanj. Na tem področju države članice pogosto ne pokrivajo dovolj izčrpno širokega spektra virov financiranja. V številnih državah finančne informacije niso objavljene v lahko dostopni obliki in pravočasno, včasih računi niso niti predmet neodvisnega nadzora. To je eden od razlogov, zakaj je zaupanje javnosti v politiko nizka.

Transparentnost je vsekakor temeljno načelo verodostojne politike boja za preprečevanje korupcije, vendar pa sama v boju ne zadošča. Preprečevanje korupcije mora spremljati intenziven kazenski pregon; ta dva se dopolnjujeta in si nista alternativi. Preventivna prizadevanja bodo zaman, če niso podprta z odločnimi ukrepi za boj proti nekaznovanosti, tudi na področju korupcije na visoki ravni.

Boj proti korupciji mora postati stvar etike in odnosa in ne le pravil. Izobraževalni sistem mora igrati svojo vlogo pri preprečevanju korupcije. Izobraževalno gradivo in pobude so lahko koristno orodje za boj proti korupciji, začenši pri osnovnošolskem pa do univerzitetnega izobraževanja. Tudi mediji morajo igrati pomembno vlogo. Negativni učinki korupcije so uničujoči in prav vsi moramo ukrepati. Večja transparentnost pomeni večjo odgovornost, s čimer pride večje zaupanje družbe v javne zadeve. S krepitvijo odgovornosti je transparentnost eden od ključev do izboljšave naših demokracij. Več moramo storiti, saj so dejanja, in ne besede, tisto, kar resnično šteje.«

Vir: New Europe

Transparentnost, naravni sovražnik korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar