Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Konec meseca se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju in spremembah v premoženjskem stanju

Zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila) morajo do 31. januarja tekočega leta sporočiti spremembe v premoženjskem stanju za preteklo leto.  

Zavezanci poročajo vsako spremembo glede funkcije, dejavnosti ali lastništva, oziroma o deležih, delnicah in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi zasebni dejavnosti, vsako spremembo v delnicah, deležih in pravicah, ki jih imajo prej navedeni subjekti v drugi družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti in vsako drugo spremembo v premoženjskem stanju, ki presega vrednost 10.000,00 EUR.

Sporočanje sprememb se izvede prek elektronskega obrazca, ki vsebuje tudi možnost navedbe razloga povečanja premoženja.

V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlo, zavezancem ni treba poročati.

Drugačna ureditev velja za osebe, odgovorne za javna naročila (ti ne sporočajo sprememb premoženjskega stanja), ki premoženjsko stanje prijavijo v celoti na elektronskem obrazcu enkrat letno do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer ob pogoju, da so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja s sledečimi mejnimi vrednostmi:

Od 5. 6. 2010 do 15. 4. 2014 so bile osebe, odgovorne za javna naročila, po 11. točki 4. člena ZIntPK, osebe, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, v katerem vrednost postopka presega mejne vrednosti za oddajo naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki so bile 40.000 EUR brez DDV za blago in storitve ter 80.000 EUR brez DDV za gradnje. Osebe, ki so sodelovale v postopku naročila nižje vrednosti, torej niso bile zavezanci.

V skladu z novelo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 19/2014 – ZJN-2E) so bili od 16. 4. 2014 do 1. 4. 2016 zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju, kot osebe, odgovorne za javna naročila, le osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil na način, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK, in sicer, kadar je šlo za javna naročila, ki so presegala vrednosti 134.000 EUR brez DDV za blago in storitve oziroma 274.000 EUR brez DDV za gradnje.

1. 4. 2016 je začel veljati novi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 – ZJN-3), ki je med drugim razveljavil Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 in naslednji, ZJNVETPS), ki je doslej urejal javno naročanje na infrastrukturnem področju, ter spremenil mejne vrednosti javnih naročil. Posledično je prišlo tudi do sprememb nabora oseb, odgovornih za javna naročila, ki so opredeljene v 11. točki 4. člena ZIntPK.

Od 1. 4. 2016 so zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju, kot osebe, odgovorne za javna naročila, osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil:

 Na splošnem področju:
– pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 135.000 EUR brez DDV (organi RS in samoupravne lokalne skupnosti) oziroma enaka ali višja od 209.000 EUR brez DDV (če je organ RS ali samoupravna lokalna skupnost dejavna na področju obrambe in naroča blago, ki ni navedeno v Prilogi III Direktive 2014/24/EU, druge osebe javnega prava);
 pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 500.000 EUR brez DDV;
 pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 750.000 EUR brez DDV.

• Na infrastrukturnem področju:
– pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 418.000 EUR brez DDV;
– pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV;
– pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV.

Konec meseca se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju in spremembah v premoženjskem stanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar