Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nakupa poslovnih prostorov v Občini Destrnik ter odgovori obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

Ravnanje tedanjih odgovornih oseb Občine Destrnik pri poslu nakupa poslovnih prostorov v Občini Destrnik po mnenju komisije ni zadostilo standardu ravnanja s pričakovano stopnjo integritete, ki od uradnih oseb zahteva izvrševanje funkcije na način, da oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje ni uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. Iz okoliščin primera, utemeljenih s spodaj povzetimi materialnimi dokazi oziroma dejstvi, namreč izhaja, da je bil posel nakupa poslovnih prostorov v Občini Destrnik izpeljan ob neupoštevanju oziroma z obidom kogentnih pravnih predpisov s področja javnega naročanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nakupa poslovnih prostorov v Občini Destrnik ter odgovori obravnavanih oseb
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar