Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Marko Jaklič – poročanje o premoženjskem stanju

Zaradi večjega zanimanja medijev v zadnjih dneh Komisija za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) pojasnjuje, da je nekdanji direktor Lekarne Ljubljana Marko Jaklič po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) zavezanec za nadzor nad premoženjskim stanjem. Zavezanec svojega premoženjskega stanja komisiji nikoli ni sporočil, iz njegovega neodzivanja na pozive komisije je razvidno sistematično izogibanje izpolnitvi te dolžnosti. Zaradi tega je komisija za vzpostavitev zakonitega stanja uporabila druge možnosti skladno z zakonom.

Marko Jaklič bi moral svoje premoženje komisiji prvič prijaviti v 75 dneh po uveljavitvi zakona v letu 2010, kasneje v celoti na elektronskem obrazcu do 31. 1. 2012 in nazadnje v mesecu dni po prenehanju funkcije direktorja Lekarne Ljubljana, torej do konca aprila 2013.

Kot zapisano, Marko Jaklič svojega premoženjskega stanja komisiji nikoli ni sporočil. Komisija ga je k temu pozivala, vendar zavezanec pošte ni dvigoval, zato mu je bila pošiljka na koncu puščena v hišnem predalčniku in je nastopila fikcija (domneva) vročitve. Kljub temu zavezanec na poziv ni odgovoril in do izteka roka komisiji ni sporočil premoženjskega stanja. Komisija bo nadaljevala z vodenjem prekrškovnih postopkov v zvezi z opustitvami prijave premoženjskega stanja, kjer so za to izpolnjeni pogoji.

Ker komisija svojih pristojnosti pri nadzoru premoženjskega stanja zaradi neodzivanja zavezanca v konkretnem primeru ne more izvajati, je Uradu za preprečevanje pranja denarja in Davčni upravi Republike Slovenije podala pobudo, da ugotovita dejansko stanje premoženja Marka Jakliča in podatke posredujeta komisiji, da bo lahko nadaljevala z izvajanjem svojih pristojnosti.

Komisija poudarja, da je nadzor nad premoženjskim stanjem funkcionarjev, visokih javnih uslužbencev in poslovodnih oseb subjektov javnega sektorja uzakonjen – kar je tudi mednarodnopravno primerljivo – med drugim zato, da se zmanjšujejo možnosti za prikrite zlorabe javnih funkcij in položajev za pridobivanje zasebnih materialnih koristi. Zaradi tega bo komisija uporabila vse pristojnosti oziroma možnosti, ki jih ima na voljo, da se bo dosegal namen zakona.

Marko Jaklič – poročanje o premoženjskem stanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar