Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sistemsko načelno mnenje glede porabe proračunskih sredstev, ki jih imajo poslanci in poslanske skupine na voljo v okviru povračil stroškov v obliki mesečnih pavšalov ter najemanja strokovne pomoči

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje načelno mnenje:

  • uporaba proračunskih sredstev, namenjenih poslancem in poslanskim skupinam v obliki pavšalov in za najemanje strokovne pomoči, je izpostavljena realnim tveganjem za korupcijo, nasprotje interesov in prikrito/posredno financiranje političnih strank oziroma povezanih oseb;
  • obstoječa ureditev, predvsem pa praksa posameznih poslancev in poslanskih skupin, ne omogoča zadostne transparentnosti in preverljivosti oziroma sledljivosti upravičenosti (namenskosti) porabe omenjenih javnih sredstev, predvsem pri izplačilih strokovnim sodelavcem in pri porabi pavšalnih zneskov v obliki povračila stroškov, ki jih imajo poslanci na voljo;
  • opustitev in/ali kršitev dolžnega ravnanja vodij in članov poslanskih skupin ali nepovezanih poslancev Državnega zbora RS v smislu nesmotrne, neupravičene, nenamenske ali s konfliktom interesov obremenjene porabe omenjenih javnih sredstev z namenom zagotavljanja premoženjske ali nepremoženjske koristi tretjim osebam, pomeni korupcijo, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena ZIntPK;
  • komisija ob vsem dolžnem spoštovanju njegovega ustavnega položaja in vloge v sistemu državne ureditve predlaga oziroma priporoča, da Državni zbor sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo omejili v tem načelnem mnenju izpostavljena tveganja 

Sistemsko načelno mnenje glede porabe proračunskih sredstev, ki jih imajo poslanci in poslanske skupine na voljo v okviru povračil stroškov v obliki mesečnih pavšalov ter najemanja strokovne pomoči

Sistemsko načelno mnenje glede porabe proračunskih sredstev, ki jih imajo poslanci in poslanske skupine na voljo v okviru povračil stroškov v obliki mesečnih pavšalov ter najemanja strokovne pomoči
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar