Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi člana uprave DARS d.d. in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

Alojz Ratajc se je kot uradna oseba – delavski direktor in član uprave družbe DARS d.d. v Ljubljani – dne 26. 8. 2011 na tedenskem delovnem kolegiju s Samostojno strokovno sodelavko Službe za organizacijo in kadre seznanil (pri čemer ima delavski direktor v tej fazi možnost vplivati na predloge sklepov, da se na primer ti iz določenih razlogov še ne uvrstijo na naslednjo sejo uprave, lahko pa tudi predlaga oziroma vpliva na spremembo vsebine sklepa) tako s predlogom izbire kandidata za razpisano delovno mesto, na katerega se je prijavil tudi njegov družinski član, kot tudi z okoliščinami določitve plače v zvezi z 10. točko dokumenta »EVIDENCA SKLEPOV UPRAVE 30. 8. 2011«, ki je vseboval »Predlog izbire kandidata/ke na objavljeno prosto delovno mesto Samostojni strokovni sodelavec (m/ž) v Pravni službi«.

Alojz Ratajc je kot uradna oseba – delavski direktor in član uprave družbe DARS d.d. v Ljubljani – dne 20. 12. 2011 na seji uprave obravnaval in glasoval o vsebini predloga nove vsebine sklepa št. 620/2100-U, ki vsebuje predlog, da se razpis za zasedbo delovnega mesta Samostojni strokovni sodelavec (m/ž) v Pravni službi zaključi brez izbire, kljub temu, da je bil seznanjen, da je bil kot (edini primeren) kandidat za razpisano delovno mesto predlagan njegov družinski član.

Ob nastopu navedenih okoliščin se je bil član uprave Dars d.d. dolžan bodisi (samo)izločiti iz vseh postopkov in odločanj v zvezi z zadevo ali pa v smislu 38. člena ZIntPK o okoliščinah pisno obvestiti svojega predstojnika in do njegove odločitve prenehati s sodelovanjem v zadevi, v kateri obstaja nasprotje interesov.

Z opisanim ravnanjem je član uprave Dars d.d. uresničil vse znake nasprotja interesov, kot ga opredeljuje 12. točka 4. člena ZIntPK, ravnal pa je tudi v nasprotju z zahtevano integriteto uradnih oseb, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi člana uprave DARS d.d. in odgovor obravnavane osebe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar