Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv Vlade RS na načelno mnenje in priporočila KPK o nujnosti zagotovitve »zakonodajne sledi« nastajanja predpisov pri zunanjih izvajalcih

Komisija za preprečevanje korupcije je sprejela sistemsko načelno mnenje o najemanju zunanjih pripravljalcev predpisov ter ga v začetku marca s priporočilom v povezavi s sistemskimi tveganji za korupcijo in nasprotje interesov, ki lahko iz tega izhajajo, posredovala Vladi, Državnemu zboru RS ter občinam v proučitev in ustrezno ukrepanje. Vlada RS je v svojem odgovoru sporočila, da soglaša z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije in da so posredovana priporočila v aktih vlade delno že upoštevana, bo pa v primeru morebitnih sprememb Poslovnika Vlade RS posebno pozornost namenila tudi tem vprašanjem in jih po potrebi smiselno vključila.

Spomnimo – Komisija za preprečevanje korupcije je v sprejetem načelnem mnenju poudarila nujnost zagotovitve t. i. »zakonodajne sledi« nastajanja posameznih predpisov. Tveganja za (posredno) nezakonito lobiranje, nejavne vplive in nasprotja interesov je zaznala tudi v svojih postopkih, zato je leta 2011 med preventivne naloge vključila analizo transparentnosti naročanja izdelave predpisov pri zunanjih izvajalcih v obdobju 2004 do 2010. Pri tem je ugotovila, da so nosilci priprav in predlogov splošnih predpisov (ministrstva, drugi organi in službe javne uprave) v tem obdobju za izdelavo 66 zakonov, 2 uredb, 22 pravilnikov in pravnih storitev porabili več kot 7.000.000 evrov.

Ob zavedanju, da se vključevanju zunanjih strokovnjakov v pripravo predpisov, še posebej iz področij, kjer so potrebna redka specifična znanja, ni mogoče v celoti izogniti in da tovrstno sodelovanje praviloma pripomore h kvalitetnejšim normativnim rešitvam, pa po drugi strani iz tega izhajata vsaj dve tveganji: 1.) nesmotrna poraba javnega denarja 2.) nevarnost nezakonitega lobiranja, nejavnega vplivanja, nezdružljivosti oziroma nasprotja interesov ter drugih protipravnih in neetičnih pojavov ob nastajanju in sprejemanju zakonov. Danes namreč podatek o sodelovanju zunanjih izvajalcev pri izdelavi posameznega predpisa in višini njihovega plačila ni javno razviden in dostopen, čeprav gre za informacijo javnega značaja.

Odziv Vlade RS na načelno mnenje in priporočila KPK o nujnosti zagotovitve »zakonodajne sledi« nastajanja predpisov pri zunanjih izvajalcih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar