Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vrlina dobrovernosti

Razkrivanje nepravilnosti in s tem povezana zaščita dobrovernih prijaviteljev sta med glavnimi ukrepi pravne ureditve in etične infrastrukture na področju preprečevanja korupcije.


Dobroverne prijave praviloma vsebujejo podatke, ki bi jih vsak povprečno razumen posameznik v enakih okoliščinah sprejel kot upravičene, zaupanja vredne razloge za obravnavo primera korupcije in drugih nezakonitih ali neetičnih ravnanj. Do teh lahko pride na primer pri sprejemanju splošnih predpisov in politik, odločanju v upravnih ali sodnih postopkih, ravnanju z javnim premoženjem, proračunskimi sredstvi, javnimi naročili in pri drugih oblikah odločanj ter upravljanja zadev javnega pomena.

Pri oceni ogroženosti je potrebno ugotoviti, ali sploh obstaja in kako je izražena povezava (vzročna zveza) med prijavo in ogroženostjo prijavitelja. Pri tem ne gre le za presojo okoliščin, ki jih prijavitelj doživlja kot grožnjo, ampak tudi za vprašanje, ali je grožnja posledica prijave korupcije ali pa se razlog morda skriva drugje, na primer v prijaviteljevih zasebnih okoliščinah.

Zahteva po učinkovitem razkrivanju korupcije in zaščiti prijaviteljev v delovnem okolju javnega sektorja je pogojena s samo naravo javnih nalog in dela uradnih oseb, ki odločajo o pravicah posameznika ter javnem interesu. Poseben status, pooblastila in poklicna etika narekujejo, da uradne osebe korupcijo in druge nepravilnosti sproti ugotavljajo, jih odvračajo in obvladujejo v svojem delovnem okolju preden pride do posledic.

V vsakem primeru je torej dobrovernost pogoj za zaščito prijavitelja, zlonamerna prijava se kaznuje. Zlonamerne prijave tudi v delovnem okolju uradnih oseb niso redkost, še zlasti pri anonimnih prijaviteljih. Anonimnost uradne osebe je sicer izjema, ker načeloma velja, da k statusu uradne osebe sodi tudi višja raven poklicne morale in pokončnosti oziroma integritete. Kako naj uradna oseba varuje šibkejšega, če sama ne premore niti toliko poguma, da tisto, za kar meni, da ni prav, odkrito in pokončno, z imenom in priimkom razkrije javnosti.

Bećir Kečanović (7. številka KPK vestnika)

Vrlina dobrovernosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar