Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 138

Funkcija poklicnega in nepoklicnega župana in podžupana je nezdružljiva z opravljanjem nalog direktorjev javnih zavodov. Poklicni župan v smislu 1. odstavka 27. člena ZintPK ne sme opravljati dejavnosti zastopanja v javnih zavodih. Prepoved opravljanja dejavnosti zastopanja v javnih zavodih velja v skladu s 3. odstavkom 27. člena ZintPK tudi za nepoklicne župane in podžupane, pri čemer se določba o prepovedi opravljanja dejavnosti zastopanja ne uporablja do poteka njihovih mandatov v javnih zavodih. Funkcionar, ki je pred nastopom funkcije opravljal dejavnost, ki je nezdružljiva z opravljanjem njegove funkcije, mora po 28. členu ZintPK v 30 dneh po izvolitvi ali po imenovanju oziroma po potrditvi mandata prenehati opravljati nezdružljivo dejavnost. Če funkcionar v roku 30 dni ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva z opravljanjem njegove funkcije, ga Komisija v smislu 29. člena ZintPK na to opozori in mu v opozorilu določi rok, v katerem mora prenehati opravljati nezdružljivo dejavnost ali funkcijo. Rok, ki ga določi Komisija, ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.

Na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10), 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 14.6.2010 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 138

  • Funkcija poklicnega in nepoklicnega župana in podžupana je nezdružljiva z opravljanjem nalog direktorjev javnih zavodov. Poklicni župan v smislu 1. odstavka 27. člena ZintPK ne sme opravljati dejavnosti zastopanja v javnih zavodih. Prepoved opravljanja dejavnosti zastopanja v javnih zavodih velja v skladu s 3. odstavkom 27. člena ZintPK tudi za nepoklicne župane in podžupane, pri čemer se določba o prepovedi opravljanja dejavnosti zastopanja ne uporablja do poteka njihovih mandatov v javnih zavodih.
  • Funkcionar, ki je pred nastopom funkcije opravljal dejavnost, ki je nezdružljiva z opravljanjem njegove funkcije, mora po 28. členu ZintPK v 30 dneh po izvolitvi ali po imenovanju oziroma po potrditvi mandata prenehati opravljati nezdružljivo dejavnost.
  • Če funkcionar v roku 30 dni ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva z opravljanjem njegove funkcije, ga Komisija v smislu 29. člena ZintPK na to opozori in mu v opozorilu določi rok, v katerem mora prenehati opravljati nezdružljivo dejavnost ali funkcijo. Rok, ki ga določi Komisija, ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis Občine Hoče- Slivnica, v katerem prosi Komisijo za mnenje o nezdružljivosti funkcije župana in ravnatelja osnovne šole. Iz dopisa izhaja, da se morebitna nezdružljivost lahko zgodi ob naslednjih lokalnih volitvah, zato občina prosi tudi za opis postopkov oziroma ravnanj občine ob nastopu morebitne nezdružljivosti.

Nezdružljivost opravljanja funkcije poklicnih in nepoklicnih županov in podžupanov z dejavnostjo zastopanja je na novo uredil Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, ZintPK) v 27. členu.

Prvi odstavek 27. člena določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Tretji odstavek 27. člena pa določa, da prepoved iz prvega odstavka tega člena glede članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega in zasebnega prava, če je oseba zasebnega prava nosilec javnega pooblastila ali izvajalec javne službe, velja tudi za nepoklicne župane in podžupane.

Tretji odstavek 27. člena ZintPK, ki določa prepoved opravljanja dejavnosti zastopanja v javnih zavodih za nepoklicne župane in podžupane, se v smislu 83. člena ZintPK za nepoklicne župane in podžupane ne uporablja do poteka njihovih mandatov v subjektih iz 1. odstavka 27. člena, to je v javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah, itd.

Izhajajoč iz navedenih zakonskih določb, velja za poklicne župane absolutna prepoved opravljanja dejavnosti zastopanja v javnih zavodih (direktor javnega zavoda). Ta prepoved velja tudi za nepoklicne župane in podžupane, s tem, da se določba o prepovedi opravljanja nezdružljive funkcije z zastopanjem v javnih zavodih začne uporabljati po poteku mandata zastopnika javnega zavoda. Ob upoštevanju navedenih omejitev velja, da župani in podžupani (poklicni in nepoklicni) ne smejo poleg svoje funkcije župana ali podžupana opravljati nalog direktorjev javnih zavodov.

Navedeni zakon določa tudi postopek prenehanja opravljanja nezdružljive dejavnosti. V smislu 28. člena ZintPK mora poklicni župan ali podžupan, ki ob izvolitvi oziroma potrjenem mandatu opravlja dejavnost zastopanja v javnem zavodu (direktor, prokurist), v roku 30 dni po potrditvi mandata prenehati opravljati naloge direktorja javnega zavoda Če poklicni župan ali podžupan v roku 30 dni ne preneha opravljati dejavnosti zastopanja v javnem zavodu, ga Komisija na to opozori in mu v opozorilu določi rok, v katerem mora prenehati opravljati nezdružljivo dejavnost. Rok, ki ga določi Komisija, ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.

Nepoklicni župan ali podžupan, ki poleg svoje funkcije opravlja dejavnost zastopanja v javnem zavodu, lahko v smislu 83. člena ZintPK opravlja nezdružljivo dejavnost do poteka mandata direktorja javnega zavoda, zaradi česar se do poteka mandata kot direktorja javnega zavoda 28. člen ZintPK ne uporablja.

V primeru, da bo oseba, ki opravlja naloge direktorja javnega zavoda, na jesenskih volitvah izvoljena za župana, bo župansko funkcijo lahko opravljala nepoklicno do poteka mandata direktorja javnega zavoda.

Nespoštovanje določb 28. člena ZintPK predstavlja po 77. členu ZintPK prekršek, za katerega se z globo od 400 do 1.200 EUR kaznuje posameznik, ki v nasprotju z določbo 28. člena tega zakona ne preneha opravljati nezdružljive funkcije, članstva ali dejavnosti.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 138
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar