Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 133

Funkcija direktorja javnega komunalnega podjetja, imenovanega s strani lokalnih skupnosti, je skladno z 20. členom ZPKor nezdružljiva z dejavnostjo člana sveta osnovne šole, katere ustanoviteljica je ena od teh lokalnih skupnosti.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcij, na seji dne 14.12.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 133

  • Funkcija direktorja javnega komunalnega podjetja, imenovanega s strani lokalnih skupnosti, je skladno z 20. členom ZPKor nezdružljiva z dejavnostjo člana sveta osnovne šole, katere ustanoviteljica je ena od teh lokalnih skupnosti.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis, v katerem je bilo izpostavljeno vprašanje o morebitni nezdružljivosti opravljanja funkcije direktorja javnega komunalnega podjetja in hkratnega članstva v svetu osnovne šole, kamor je bil direktor izvoljen kot predstavnik staršev. Občina je soustanoviteljica javnega komunalnega podjetja in hkrati ustanoviteljica osnovne šole, zato lahko po mnenju posameznika, ki je na Komisijo naslovil vprašanje, pride do stanja, ko ima lokalna skupnost možnost večjega vpliva na imenovanje ravnatelja (namesto s tremi kar s štirimi svojimi člani). Prav tako je bilo izpostavljeno vprašanje o konfliktu interesov, glede na to, da se je kot kandidatka na razpis za ravnatelja prijavila žena direktorja javnega komunalnega podjetja, ki je hkrati tudi član sveta šole.

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor se uporabljajo tako za funkcionarje, kot tudi za s strani organov lokalnih skupnosti imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih podjetjih v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti (drugi odstavek 3. člena ZPKor).

Komisija ugotavlja, da je direktor javnega komunalnega podjetja, ki je v izključni lasti lokalnih skupnosti, imenovan skladno z drugim odstavkom 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993) s strani ustanovitelja javnega podjetja. V konkretnem primeru je to 5 lokalnih skupnosti (občin), zato se tudi zanj uporabljajo določbe ZPKor v zvezi z nezdružljivostjo.

Komisija je od direktorja javnega komunalnega podjetja pridobila podatek, da funkcijo direktorja opravlja poklicno.

20. člen ZPKor določa, da poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, gospodarskih interesnih združenjih, zbornicah, ki izvajajo javna pooblastila, zavodih, zadrugah, skladih ali agencijah.

Osnovna šola je javni zavod, ki ga skladno z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 s spremembami) upravlja svet ali drug kolegijski organ. Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Način in pogoje upravljanja in financiranja na področju osnovnošolskega izobraževanja ureja Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo, št. 36/2008 in št. 58/2009, v nadaljevanju: ZOFVI). Ta v 46. členu določa, da svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Svet šole med drugim imenuje in razrešuje ravnatelja šole (48. člen ZOFVI).

Komisija zaradi vsega naštetega meni, da je funkcija direktorja javnega komunalnega podjetja skladno s prepovedjo iz 20. člena ZPkor nezdružljiva z dejavnostjo člana sveta šole. Pri tem je za presojo nezdružljivosti nepomembno, da se vsebinsko funkciji ne prekrivata, saj gre v prvem primeru za področje vodooskrbe, ravnanja z odpadki, pokopališke dejavnosti, ipd, v drugem pa za področje vzgoje in izobraževanja.

V zvezi s potencialnim konfliktom interesov pri imenovanju ravnatelja šole Komisija ugotavlja, da svet šole skladno z 48. členom ZOFVI imenuje in razrešuje ravnatelja šole. Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno. Nasprotje interesov praviloma nastane v okoliščinah, pri katerih ima posameznik zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Komisiji se do potencialnega konflikta interesov v obravnavani zadevi niti ni potrebno opredeljevati, saj pri njej ugotavlja nezdružljivost opravljanja funkcije, kar pomeni, da direktor javnega komunalnega podjetja v nobenem primeru ne sme hkrati opravljati tudi dejavnosti člana sveta šole in tako v nobenem primeru ne sme sodelovati v postopku imenovanja ravnatelja, ne glede na to ali je kandidat njegov zakonski partner ali ne.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 133
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar