Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 129

Okoliščine, v katerih je bilo avtorsko delo predsednika strokovne komisije za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike Agencije za knjigo RS izbrano za sofinanciranje na javnem razpisu za izbor projektov na področju knjige za leto 2009, ne predstavljajo konflikta interesov v smislu 13. Člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne, 11.9.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 129

  • Okoliščine, v katerih je bilo avtorsko delo predsednika strokovne komisije za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike Agencije za knjigo RS izbrano za sofinanciranje na javnem razpisu za izbor projektov na področju knjige za leto 2009, ne predstavljajo konflikta interesov v smislu 13. Člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo o nelegalnem poslovanju Agencije za knjigo RS (v nadaljevanju JAR) z verjetnimi elementi korupcije pri izvedbi javnega razpisa JR1-KNJIGA-2009.

V prijavi je očitan konflikt interesa člana strokovne komisije, katerega delo je bilo izbrano za sofinanciranje.

Glede očitanega konflikta interesa predsednika strokovne komisije, ki je ocenjevala prijavljena dela, je Komisija ugotovila, da okoliščine, v katerih je bilo avtorsko delo omenjenega predsednika izbrano za sofinanciranje, ne predstavljajo konflikta interesov.

V Sklepu o ustanovitvi JAR (Ur.l. RS, št. 57/2008) so v 23. in 24. členu opredeljeni pogoji in pristojnosti članov strokovnih komisij, ki med ostalim dajejo mnenja in ocene o predlogih programov in projektov s področja knjige pri razdeljevanju javnih sredstev. Med pogoji za imenovanje člana komisije je med ostalim navedeno, da ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi je kakor koli poslovno ali osebno povezan, zlasti kot avtor, izvajalec, načrtovalec, organizator ali soorganizator. Pravilnik o strokovnih komisijah JAR (Ur.l. RS, št. 19/2009) ureja delovanje strokovnih komisij in določa tudi pogoje o izločitvi članov pri odločanju. Osmi (8). člen določa, da član strokovne komisije ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, na katere je kakor koli poslovno ali osebno vezan.

Iz zapisnikov strokovne komisije za mednarodno promocijo je razvidno, da se je predsednik strokovne komisije, ki je ocenjevala prispele vloge izločil in ni glasoval v primerih, ko je bilo njegovo avtorsko delo v obravnavi. Tako je bilo upoštevano določilo 8. člena Pravilnika o strokovnih komisijah in da predsednik strokovne komisije s svojo izločitvijo ni vplival oziroma ni mogel vplivati na izbor svojega avtorskega dela.

Za ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev in presojo o izpolnjevanju pogojev Komisija ni pristojna in zaradi navedenega ne more presojati razpisnih kriterijev.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 129
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar