Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 126

Okoliščine, v katerih je svetovalec direktorja Istrabenz Gorenje inženiring, d.o.o., hkrati tudi predsednik nadzornega sveta ELES-a, predstavljajo nasprotje interesov na podlagi 41. člena v povezavi s 514. členom ZGD-1.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 6.7.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 126

  • Okoliščine, v katerih je svetovalec direktorja Istrabenz Gorenje inženiring, d.o.o., hkrati tudi predsednik nadzornega sveta ELES-a, predstavljajo nasprotje interesov na podlagi 41. člena v povezavi s 514. členom ZGD-1.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je prejela anonimni dopis, v katerem je navedeno, da je vprašljivo delovanje predsednika nadzornega sveta javnega podjetja ELES, d.o.o., ki je hkrati tudi zaposlen v podjetju Istrabenz Gorenje inženiring, d.o.o., in da naj Komisija prouči, ali omenjena situacija predstavlja konflikt interesov.

Komisija je iz javno dostopnega sodnega registra ugotovila, da je predsednik nadzornega sveta javnega podjetja ELES, d.o.o., g. Ribič Andrej. Iz dokumentacije, ki jo je na zaprosilo Komisije posredovalo podjetje Istrabenz – Gorenje inženiring, d.o.o., je Komisija ugotovila, da je g. Ribič Andrej zaposlen v omenjenem podjetju kot svetovalec direktorja, katerega pristojnosti so:

  • svetovanje pri vodenju poslov družbe v skladu z zakonodajo, poslovno politiko družbe,
  • zastopanje družbe v pravnem prometu,
  • pridobivanje poslovnih partnerjev in drugo.

Iz Akta o ustanovitvi podjetja Istrabenz-Gorenje inženiring d.o.o. izhaja, da podjetje opravlja poleg ostalih dejavnosti tudi:

  • 31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
  • 40.120 Prenos električne energije
  • 40.131 Distribucija električne energije
  • 40.132 Trgovanje z električno energijo

Iz statuta javnega podjetja ELES, d.o.o., je razvidno, da podjetje poleg ostalega opravlja prenos električne energije in da ta dejavnost obsega dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja kot obvezno gospodarsko javno službo, da skrbi za delovanje elektroenergetskih prenosnih naprav, pripravlja načrte razvoja omrežij ter vodi izgradnjo elektroenergetskih prenosnih objektov.

Iz obravnavanega primera je na podlagi dokumentacije razvidno, da pooblastila in delovno področje svetovalca direktorja podjetja Istrabenz-Gorenje inženiring, d.o.o., lahko privedejo do nastanka okoliščin, pri katerih je njegov interes svetovalca direktorja tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog predsednika nadzornega sveta javnega podjetja ELES, d.o.o.

Po 41. členu Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/06 in drugi, v nadaljevanju ZGD-1) člani nadzornega sveta delniških družb ne morejo biti delavci ali člani uprav druge družbe, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo te družbe. 514. člen ZGD-1 določa, da nadzorni svet za d.o.o. ni obvezen organ. Njegov obstoj v tej družbi pa je lahko obvezno določen s kakšnim zakonom ali z družbeno pogodbo. Nadzorni svet javnega podjetja ELES, d.o.o., je določen v statutu podjetja. 514. člen ZGD-1 tudi določa, da se subsidiarno in smiselno uporabljajo določbe o nadzornem svetu v d.d. tudi za nadzorne svete v d.o.o.

Iz opisanih dejavnosti, ki jih opravljata javno podjetje ELES, d.o.o., in podjetje Istrabenz-Gorenje inženiring, d.o.o., ter ob upoštevanju omejitev po ZGD-1 na podlagi 41. člena v povezavi s 514. členom za presojo nezdružljivosti oziroma konflikta interesov, Komisija meni, da predsednik nadzornega sveta javnega podjetja ne more biti hkrati tudi svetovalec direktorja podjetja Istrabenz-Gorenje inženiring, d.o.o., ali obratno, ker poslovna subjekta opravljata konkurenčno dejavnost.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 126
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar